د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د څلورمي ربعې د عواید راپور

naweed_admin

شمیره

د ترلاسه کولو ډول

ټول عواید

۱

د حکومت کورونه په کرایه ورکول

0

۲

دولتی ځمکې په کرایه ورکول

0

۳

د ګرځنده تیلیفونو خدماتونه

1,127,987,884.00

۴

د داوطلبی د پروسو او د آفر د قیمت څخه عواید

0

۵

پستی او مخابراتې خدمتونه

428,393.00

۶

د خصوصی پوستې خدماتو کمیشن ۱۵٪

7,776,135.00

۷

د توکو قطعي پلور

500.00

۸

مخابراتی فیس (۱۰ سلنه کریدت کارت)

1,135,393,315.38

۹

د افرادو او قانونی اشخاصو جرایمي

7,740,787.00

۱۰

د تیرو کلونو څخه د عایدات انتقال (باقیات)

552,381,174.81

۱۱

متفرقه عواید

1,077,761.00

ټول عواید

2,832,785,950.19