د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د څلورمي ربعې د عواید راپور

naweed_admin
د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د (څلورمي) ربعې د عواید راپور 
نمبر کـــود نوع عواید د څلورمي ربعې عواید مجمــوع
باب فصل ماده تله لړم  لیندۍ
۱۳ ۱۳۱ ۱۳۱۰۵ کرایه منازل دولتی 0.00 0.00 0.00                          -  
۱۳ ۱۳۱ ۱۳۱۰۸ اجاره زمین های دولتی 0.00 0.00 0.00                          -  
۱۳ ۱۳۲ ۱۳۲۰۳ خدمات پُستی و مخابرات وتلگرام 425,393.00 1,200.00 1,800.00             428,393.00
۱۳ ۱۳۲ ۱۳۲۰۶ خدمات تیلفون های سیار 216,283,151.00 17,706,083.00 893,998,650.00    1,127,987,884.00
۱۳ ۱۳۲ ۱۳۲۲۵ فروش قطعی اموال  500.00 0.00 0.00                    500.00
۱۳ ۱۳۳ ۱۳۳۱۰  کمیشن خدمات پْستی خصوصی ۱۵% 162,328.00 239,161.00 7,374,646.00           7,776,135.00
۱۳ ۱۳۳ ۱۳۳۱۹ عواید حق الاشتراک درپروسه داوطلبی وقیمت آفر 0.00 0.00 0.00                          -  
۱۳ ۱۳۳ ۱۳۳۳۰  فیس های مخابراتی ( ۱۰% کریدیت کارت) 423,292,595.00 297,316,972.38 414,783,748.00    1,135,393,315.38
۱۳ ۱۳۵ ۱۳۵۰۰ جریمه های (مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی 2,095,190.00 685,051.00 4,960,546.00           7,740,787.00
۱۴ ۱۴۰ ۱۴۰۰۲ انتقال عواید از سال های قبلی (باقیات) 409,924,601.19 142,456,573.62 0.00       552,381,174.81
۱۴ ۱۴۰ ۱۴۰۰۳ عواید متفرقه 195,516.00 256,619.00 625,626.00           1,077,761.00
مجمـــــــــــــــــــــــوع      1,052,379,274.19     458,661,660.00     1,321,745,016.00    2,832,785,950.19
               
     قــــرار شرح فــــوق راپورعوایـــــــد ربع چهارم  سال مالی ۱۳۹۹ ترتیب و تقدیم است.      
               
                                                                                                 با احتـــرام                                            
        غلام مصطفی نوری       
        رئیس مالی       

 

 برای دانلود PDF جدول فوق کلیــــــک نمایید