د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي ریاست د دریمې ربعې د عواید راپور

naweed_admin

د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتو وزارت د مالي آمریت د دریمې ربعې د عواید جدول راپور

نمبرکود

نوع عواید

مجموع

باب

فصل

ماده

۱۳

۱۳۱

۱۳۱۰۷

اجاره زمین های  دولتی

۲۴٫۴۴۰.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۳

خدمات  پُستی و مخابرات و تلگرام

۳٫۰۷۸٫۸۷۰.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۱۳۳٫۳۸۱٫۰۷۵.۳۳

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۳٫۱۶۴٫۵۷۱.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۹۷۲٫۵۸۴٫۳۳۴.۰۰

۱۳

۱۳۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

۲٫۹۴۵٫۸۴۵.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۲

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۶۵٫۰۰۷٫۳۳۹.۹۸

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۳۳۹٫۵۸۸.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۱٫۱۸۰٫۵۲۶٫۰۶۳.۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است . بااحترام