دست آوردهای وزراء

دست آوردهای وزراء دانلود فایل
کارکردها و دستآوردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال مالی ۱۳۹۹  برای دانلود اینجا کلیک نمائید.
کارکردها و دست آوردهای محترم محمد فهیم هاشمی سال ۱۳۹۹ برای دانلود اینجا کلیک نمائید.