جدول راپور عواید برج ثور  سال مالی ۱۳۹۸

Author image
Alireza Khaliqyar
جدول راپور عواید برج ثور  سال مالی ۱۳۹۸ 
شماره کود تصنیف تشریح کود  مجموع عواید  
1 13203 خدمات پستی مخابرات و تلگرام            20,733,082.00
2 13206 خدمات تلیفون های سیار          113,454,482.00
3 13310 کمیشن خدمات پستی خصوصی % 15              1,016,645.00
4 13330 فیس های مخابراتی (10%) کریدیت کارت          325,138,954.00
5 13500 جریمه ها ،(مجازات) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی                 529,895.00
6 14002 (انتقال عواید از سال های قبلی (باقیات                   86,531.00
7 14003 عواید متفرقه                 171,363.00
مجمـــــــــــوع عمومـــی عـــواید       461,130,952.00