اعلان داوطلبی خریداری تجهیزات پستی

Author image
enayat_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری تجهیزات پستی اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (سه شنبه  ) مورخ  14/  July  /2020 به دفتر ریاست تدارکات   منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد.و همچنان شرطنامه رااز طریق ویب سایت تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند .وهمچنان داوطلبان میتوانند ازطریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.

تضمین آفر به شکل ضمانت بانکی  به مبلغ   (10,500) ده هزار و پنج صد  دالر آمریکایی  بوده و ضم آفر خویش ارائه نماید، جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز  (سه شنبه  ) مورخ  14 July/  /  2020 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد.)

برای دریافت شرطنامه تجهیزات خدمات افغان پست اینجا کلیک نمائید.

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۴۴ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون شرق (ننگرهار-لغمان -کنر)، بشکل قرارداد چهار چوبی MCIT/AFTEL/NCB/NCS-007-99

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۴۲ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری و کیبل مسی در زون شرق (ننگرهار-لغمان -کنر)، بشکل قرارداد چهار چوبی MCIT/AFTEL/NCB/NCS-007-99

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۴۸ کابل
Background image

بازگشت به داوطلبی ها