اعلان داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه ضرورت سال مالی ۱۴۰۰

naweed_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

نمبر داوطلبی: MCIT/1400/NCB/G-11

نوع قرارداد: مؤافقت نامه چارچوبی

نوع بودجه: عادی

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه وتدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه ضرورت سال مالی ۱۴۰۰  اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سر بسته الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ      ۲۸ /ثور/۱۴۰۰  به دفتر ریاست تدارکات  منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله وزارت مخابرات، محمد جان خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده و  از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد. و همچنان داوطلبان می توانند شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و ویب سایت وزارت مخابرات وت کنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF  دریافت نمایند. همچنان داوطلبان میتوانند از طریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل ۱۴  اخذ نمایند.

داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی که به مبلغ نودو هشت هزارو شش صدو شصت وپنج (۹۸۶۵۹) افغانی مطابق مندرج شرطنامه در جلسه آفرگشایی ارایه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر مؤرخ ۲۸/ثور/ ۱۴۰۰  به دفتر ریاست تدارکات منزل ۱۴ تعمیر ۱۸ منزله تدویر میگردد.

قابل ذکر است که پول حق الشاعه اعلان از نزد محترم محمددیدار خزانه  داراخذ البته آویز ها و کتنگ اعلان را رسماً به این اداره تسلیم خواهند نمود,

قابل یاد آوری است پرداخت بعد از محاسبه و کنترول تعداد کلمات نشر شده از جانب ریاست مالی صورت میگیرد.

با احترام

معصومه خاوری

وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

Documents

شرطنامه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه ضرورت سال مالی ۱۴۰۰

داوطلبی های بیشتر...

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۱۳:۱۲ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات و ترمیمات وسایط نقلیه ضرورت سال مالی ۱۴۰۰

وزارت مخابرات و تكنالوژب معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه...

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۱۶:۵۴ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه و تدارک ارائه خدمات اینترنتی برای سه شفاخانه کابل، هرات و ننگرهار ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۱:۳۴ کابل
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تهیه وتدارک سه قلم روغنیات ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اشتراک نموده و آفر های...

بازگشت به داوطلبی ها