ستراتیژی‌ها

نام ستراتیژی ها لینک دانلود
ستراتیژی توسعه شبکه فایبر نوری افغانستان - پلان گسترش خدمات 1398 - 1400  از اینجا دانلود نمائید.
چارچوب عملیاتی مشترک سازمانی حکومتداری الکترونیکی  از اینجا دانلود نمائید.
ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
ستراتیژی امنیت سایبری ملی افغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
ستراتیژی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  از اینجا دانلود نمائید.
پروسیجر تدارکات عامه  از اینجا دانلود نمائید.