استراتیژی ها

نام استراتیژی ها لینک دانلود
استراتیژی توسعه شبکه فایبر نوری افغانستان - پلان گسترش خدمات 1398 - 1400  از اینجا دانلود نمائید.
چارچوب عملیاتی مشترک سازمانی حکومتداری الکترونیکی  از اینجا دانلود نمائید.
استراتیژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
تعلیق استراتیژی امنیت ملی افغانستان  از اینجا دانلود نمائید.
پروسیجر تدارکات عامه  از اینجا دانلود نمائید.
طرزالعمل جدید تدارکات  از اینجا دانلود نمائید.