منظوری طرح پیشنهادی وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی مبنی بر ایجاد سیستم ثبت وسایل تیلفون همراه،

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

سه شنبه، ۲ عقرب ۱۳۹۷، جلسۀ شورای عالی اقتصادی کشور که تحت ریاست محترم پروفیسورمحمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد امور زیربنا مقام عالی ریاست جمهوری دایرگردید. در حالیکه اعضای  شورای عالی اقتصادی به خصوص محترم شهزاد اریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معالوماتی حضور داشت، طرح ایجاد سیستم ثبت وسایل تیلفون همراه به مجلس ارایه گردید که درنتیجه تصمیم اتخاذ گردید اینکه:

با درنظرداشت اهمیت ایجاد سیستم ثبت وسایل تیلفون همراه برای مصئونیت فزیکی، حفاظت از حریم شخصی استفاده کننده گان وسایل تیلفون همراه، جلوگیری ازجرایم و فرار ازمالیات، طرح وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی درمورد ایجاد سیستم ثبت وسایل تیلفون همراه تائید است.                                                                                                                                                   

محترم شهزاد آريوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که مشکل دستبرزدن تیلفونهای همراه، که دربعضی موارد سبب مجروحیت وحتی ازدست دادن جان هموطنان ماگردیده را درصدر کارهایش قرارداده و طرحی را ترتیب نمود تا با عملی سازی آن جلو دستبرزدن به تیلفونهای همراه، استفاده ناجایز از معلومات شخصی افراد، ورود غیرقانونی وسایل به مارکیت وفرار ازمالیات را گرفته بتواند.

برمبنای این طرح سیستمی ایجاد میگردد که وسایل دزدی شده دیگر قابل استفاده درداخل کشور و حتی درمنطقه نبوده و دزدیدن آن هیچ گونه نفعی را برای مجرمین درپی نداشته باشد.

محترم شهزاد آریوبی گفت برعلاوه، باایجاداین سیستم مجرمین بزود ترین فرصت ممکن رد یابی گردیده به پنجه قانون سپرده خواهند شد. این سیستم طوری طراحی گردیده که برعلاوه جلوگیری از جرایم دزدی تیلفونها، فرار ازمالیات و استفاده های غیرقانونی دیگر مانند استفاده از سیم باکس ها را نیز تحت پوشش قرارداده و از واردات وسایل بی کیفیت جلوگیری نماید. 

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود که با ایجاد و عملی شدن این سیستم همچنان تغیر قابل ملاحظه  در عواید دولت نیز خواهد آمد.

بدین وسیله وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی به هموطنان عزیز اطمینان میدهد اینکه ازتمامی امکانات برای ایجاد این سیستم استفاده کرده مصئونیت جان و مال مشترکین خدمات مخابراتی را تامین خواهد نمود.

 

برای معلومات بیشتر در مورد این طرح، به ویب سایط ما مراجعه نماید. www.mcit.gov.af