ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان

superadmin
یکشنبه ۱۳۹۷/۴/۳ - ۱۰:۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. این بست از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) تمویل می گردد. برنامه یاد شده یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد. اشخاص که از طریق این برنامه استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف همان نهاد، عرضه خدمات مؤثر، و تحقق اهداف این برنامه همکاری نماید.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند. متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند. بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم،‌ اعاده فورمه ها و اسناد  ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل ارسال و پذیرش می باشد.

پس منظر :

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.


مشخصات بست:

عنوان بست:     ریاست اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان

بســـــت:          دوم

تعدادبسـت:      (۱)

وازرت/اداره:     مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

ریاســـت:         مقام وزارت

موقعیــت:         کابل

ریاســـت:          به مقام وزارت

تاریخ نشروختم اعلان: ۳/۴/۱۳۹۷ الی ۱۲/۴/۱۳۹۷

هدف این وظیفه:

مدیریت و نظارت از برآورده شدن مقاصد دولت در رابطه به مکلفیت های خدمات سراسری پستی (USO)از لحاظ مالی وعملیاتی خدمات پستی و تامین ارتباط مسلکی با اتحادیه های منطقوی و جهانی پست.

وظایف و مسؤولیت ها:

 1. تهیه و ترتیب پلان های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده؛
 2. نظارت از برآورده شدن مقاصد دولت در رابطه به مکلفیت های خدمات سراسری (USO)از لحاظ مالی وعملیاتی خدمات پستی؛
 3. تعقیب وپیگیری جهت نهائی نمودن مسوده قانون تنظیم خدمات پستی با نهادی های قانون گذار جهت انجام خدمات موثرپستی در کشور؛
 4. مدیریت بررسی نتایج عرضه خدمات پستی با مقایسه معیارهای همچو قابلیت دسترسی ,قیمت مناسب وکیفیت خدمات؛
 5. صدورجواز فعالیت برای متقاضیان  ،نظارت و کنترول از اجراات دارنده گان جواز های خدمات پستی در چوکات موافقت نامه های خدمات پستی وجلوگیری از عرضه خدمات پستی بدون مجوز در مارکیت پستی؛
 6. طرح پالیسی های معقول در رابطه به ایجاد رقابت سالم وعادلانه میان عرضه کننده گان خدمات پستی؛
 7. ارایه راه حل برای  منازعات میان عرضه کننده گان ومشتریان خدمات پستی با عرضه گننده گان؛
 8. تهیه وترتیب مقرره ها ,جواز ملی ,طرزالعمل ها لوایح وسایر اسناد حمایوی جهت اجرای موثر خدمات مطابق احکام قانون؛
 9. تطبیق احکام قانون ومقررات پستی در رابطه به رعایت حقوق ووجایب مشتریان وعرضه کننده گان خدمات پستی و تعین حدود خدمات ریزرف پستی مطابق احکام قانون؛
 10. تامین ارتباط مسلکی با اتحادیه های پستی جهانی ,منطقوی کشورها وسایرنهاد های پستی؛
 11. تحلیل مارکیت پستی بخاطر جلب سرمایه گذاری ها جهت رشد وتوسعه سکتور متذکره؛
 12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تنظیم خدمات پستی در افغانستان؛
 13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست مالی و اداری؛
 14. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
 15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید؛
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBRومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیتِ گزارش‌دهی:

رئیس اداره تنظیم خدمات پستی  بمقام محترم وزارت گزارش میدهد.

شرایط  استخدام:

مقتظیات حد اقل برای این بست در ماده ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.

 • حداقل لیسانس در رشته های اداره ومنجمنت،حقوق،روابط بین الملل، اقتصاد، ارتباطات،اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی اداره عامه و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • حداقل ۳ سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری، پشتو) و زبان انگلیسی
 • مهارت‌های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.