تحویلدار تجهیزات مخابراتی آی تی و تحویلدار روغنیات

naweed_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۱۰:۳۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اعــــــــــــــــــلان کــار یـــابـــی

پس منظر : وزارت مخابـرات وتکـنالوژی معلوماتی بادرنظرداشـت فرمان شماره (32) مورخ 26 / 3 / 1387 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قانون کارکنان خدمات ملکی تعدیل رتب کارکنان دولت را به سیستم جدید رتب و معاش منظورفرموده اند که کاندیدان واجد شرایط براساس لیاقت وشایسته گی تحت ریفورم متذکره قرار میگیرند به همین اساس علاقمندان که واجد شرایط باشند میتوانـنـد به آدرس ذیل مراجعه نموده فورمه درخواستی رااخذ نـمایـنـد. قابل یاد آوریسـت که انتخاب کاندید براساس شایـسـتگی و لـیـاقـت، بدون هرنوع تبعیض قـومی، نـژادی، مذهبی و سیاسی میـباشد.

عنوان بست: تحویلدار تجهیزات مخابراتی و آی تی و تحویلدار روغنیات

محل وظیفه: ریاست اداری

اندازه معاش: 5600

بست: 7

تعداد: 2

تاریخ اعلان: 1399/4/15

تاریخ ختم: 1399/4/25

وظایف و مسؤلیت های این پست:

• ترتیب و تنظیم تحویلخانه مطابق به مقرره تحویلخانه ها .

• اطمینان از نوعیت و کیفیت اجناس قبل از داخل و خارج نمودن از تحویلخانه مطابق به درخواست

• توزیع اجناس برویت تکت توزیع با حضورداشت هیات .

• باز و بسته نمودن مهرولاک تحویلخانه با حضورداشت هیات .

• تعقیب اسناد جمع وخرچ اجناس تحویلخانه .

• تحویلی باقیداری به وقت و زمان .

• همکار باهیات معاینه و څارنوالان در بخش ارایه معلومات و موجودی اجناس تحویلخانه .

• جمع وقید وسایل و تجهیزات مربوط ومراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار.

• به کار بردن احتیاط لازم در اثنا کار و اطمینان از قفل بودن تحویلخانه بعد از ختم رسمیات .

• آگاهی از مقرره طرز سلوک و مراعات نظافت شخصی .

• جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و بلدیت با لوازم ضد حریق و اطمینان از فعال بودن آن .

• ارایه گزارش به آمر مربوطه و کنترول از پرسونل زیر دست.

مواصفات و ضرورت این پست:

 تابعیت افغانستان را داشته باشد.

 سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.

 داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری.

 توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه مربوطه.

 دادن تـضـمــیـن ( پول نقد یکصد هزار افغانی، خـانـه ، زمــیـن ، بـاغ ) مـطـابـق قـانــــون.

شایقین واجد شرایط این وظیفه میتوانند فورم در خواستی را از مدیریت عمومی پذیرش از منزل اول وزارت مخابرات اخذ نموده و بعد از خانه پری دو باره تسلیم نمایند البته بعد از ختم مدت تعین شده اعلان فورمه های درخواستی توزیع  نمیگردد. جهت معلومات بیشتر میتوانید به شماره تیلفون پی بی اکس شماره (361) مدیریت .استخدام کارکنان بست های 7-8 در تماس شده و حل مطلب نمائید.

یادداشت: فقط کاندیدان واجد شرایط جهت سپری نمودن مصاحبه و امتحان مطلع خواهند شد.

Documents

alan_karyaby_bst_thwyldaran_ryast_adary.pdf