بیوگرافی مختصر محترم سید مسعود صمیم

Masoud Samim HR Director in MCIT

سید مسعود صمیم متخصص منابع بشری میباشد که بیشتر از هفت سال بدینسو بحیث رئیس منابع بشری وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس ایفاء وظیفه مینماید.

آقای صمیم از طریق رقابت آزاد برنامه ارتقاء ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) در بست رتبه دوم ریاست منابع بشری، وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس استخدام گردیده، و از سویه تحصیلی ماستری در بخش اداره و تجارت و لیسانس رشته اداره و دیپلوماسی پوهنتون کابل برخوردار میباشد.

موصوف متعدداً از سوی رهبری وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس و پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان مورد تقدیر قرار گرفته است، وی بیشتر از ۱۳ سال تجربه کاری در بست های سطوح مدیریتی بالا در ادارات مختلف ( مانند کارشناس بورد تعینات کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رئیس منابع بشری وزارت انرژی و آب و رئیس نظارت و ارزیابی اداره ملی سرمایه گذاری افغانستان آیسا ) ایفاء وظیفه نموده است.  

 

 

contact  ۷۰۰۰۰۴۸۹۸(۰)۹۳+

email icon  masoodsamim@yahoo.com

facebook icon  Sayed Masoud Samim

website  www.mcit.gov.af