اعلان کاریابی بست هفت دریور ریاست محترم اداری

naweed_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳ - ۱۵:۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به ماده (۲الف) اساسات اعلان طرزالعمل تعینات کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز میگردند باید با استفاده از صدور مکاتب به تمامی مراجع ذیربط از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردد.

بدین ملحوظ بست کمبود آتی الذکر قرار ذیل از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲ الی ۱۳۹۹/۶/۱۳ به اعلان رقابتی سپرده میشود.


عنوان بست: درایور

محل وظیفه: دریور - ریاست اداری (یک) بست

اندازه معاش: ۵۶۰۰ افغانی

بست: ۷

تعداد بست: (۱)

تاریخ اعلان: ۱۳۹۹/۶/۲

تاریخ ختم اعلان: ۱۳۹۹/۶/۱۳

 

وظایف و مسؤلیت های این بست:

 • محافظت از وسایط مربوطه و جلوگیری از عوارض ناشی از بی احتیاطی
 • آگاهی داشتن از تمام قوانین ترافیکی و دریوری با احتیاط بروی جاده ها
 • رفع عوارض وسیله نقلیه خویش به وقت و زمان
 • اجرای سرویس و پاک کاری موتر و اکمال تجهیزات زمستانی
 • عدم استفاده سوء از تیل و روغنیات موتر
 • رازداری و حفظ اسرار اداره و آمر مربوطه
 • جلوگیری از برداشتن اشخاص در اثنای اجرای وظیفه
 • جمع و قید وسایل و تجهیزات مربوط و مراقبت و نگهداری از عموم لوازم کار
 • به کاربردن احتیاط لازم در اثنای کار و اطمینان از قفل بودن دروازه های موتر بعد از ختم رسمیات
 • آگاهی از مقرره طرز سلوک و مراعات نظافت شخصی
 • جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و بلدیت با لوازم ضد حریق و اطمینان از فعال بودن آن

مواصفات و ضرورت این پست:

 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از ۱۸ سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد
 • داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری
 • توانائی انجام وظایف مطابق فن و حرفه مربوطه
 • دادن تضمین مطابق قانون

شایقین واجد شرایط این وظیفه میتوانند فورم درخواستی را از مدیریت عمومی پذیرش از منزل اول وزارت مخابرات اخذ نموده و بعد از خانه پری دوباره تسلیم نمایند. البته بعد از ختم مدت تعیین شده اعلان فورمه های درخواستی توزیع نمی گردد. جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره تیلفون PBX شماره (۳۶۱) مدیریت استخدام کارکنان بست های ۷ - ۸ در تماس شده و حل مطلب نمایند

یادداشت: فقط کاندیدان واجد شرایط جهت سپری نمودن مصاحبه و امتحان مطلع خواهند شد.

با احترام