اعلان تعداد 11 بست 3 و 4 کمبود دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Author image
Alireza Khaliqyar
دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۹ - ۹:۳۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

لـسـت بســت های ســوم و چهارم شــامـل ســیـســتم رتب و معاش دوایـر مـرکـزی وزارت مخــابــرات و تکـنـالـوژی مـعـلـومـاتی که به اعلان ســـــپـرده شــده است.

متقاضیان محترم فقط می توانند فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری به صورت حضوری دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم دهند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.

عنوان بست بست تعداد ریاست تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
آمر مرکزملی معلومات افغانستان ۳ ۱ امنیت سیستم های معلومات 1398/01/19 1398/01/29 لایحه وظایف
آمر تنظیم شورای ICT ۳ ۱ حکومتداری الکترونیکی 1398/01/19 1398/01/26 لایحه وظایف
آمر علمی انستیتوت ۳ ۱ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی 1398/01/19 1398/01/26 لایحه وظایف
مدیر عمومی تدریسی ۴ ۱ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی 1398/01/19 1398/01/29 لایحه وظایف
مدیر عمومی تطبیق برنامه های آموزشی ۴ ۱ منابع بشری 1398/01/19 1398/01/29 لایحه وظایف
مدیر عمومی هماهنگی الکترونیکی ۴ ۱ حکومتداری الکترونیکی 1398/01/19 1398/01/29 لایحه وظایف
مدیر عمومی سورت و تبادله ۴ ۱ پست 1398/01/19 1398/01/29 لایحه وظایف
مدیر عمومی محاسبه  ۴ ۱ پست 1398/01/19 1398/01/29 لایحه وظایف
مدیر عمومی عواید ۴ ۱ مالی 1398/01/19 1398/01/29 لایحه وظایف
کارشناس PKI  ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات 1398/01/19 1398/01/26 لایحه وظایف
مدیر عمومی پروژه های حکومتداری الکترونیکی ۴ ۱ حکومتداری الکترونیکی 1398/01/19 1398/01/26 لایحه وظایف