اعلان: به تعداد (۵۱) بست کمبود سوم و چهارم شامل سیستم رتب و معاش دوایر مرکزی وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس به رقابت گذاشته میشود

naweed_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳ - ۱۷:۵۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اطلاعیه ریاست منابع بشری

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس


 

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس، به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشتراک در استخدام رقابتی بست های سوم و چهارم اشتراک می ورزند، می رساند تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

۱- متقاضیان محترم فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذامی توانند به صورت حضوری از مدیریت پذیرش و یا از ویب سایت وزارت به صورت سافت دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز، دوباره به مسئول منابع بشری تسلیم دهند.

۲- درج ایمیل آدرس در فورم کاریابی حتمی می باشد.

۳- هرگاه متقاضیان بست های خدمات ملکی در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.

۴- درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

۵- متقاضیان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه تصدیق تحسین نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

۶- اسناد تحصیلی که طی سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ صادر گردیده باشد متکی به مکتوب شماره ۱۸۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت مینماید.

۷- اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی وتائید وزارت تحصیلات عالی، مکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک نیز الزامی می باشد.

۸- اسناد تحصیلی مؤقت فارغ التحصیلان خارج مرز که از طرف وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشند، مدار اعتبار بوده، اما متقاضی مکلف می باشد تا روند تصدیق اسناد تحصیلی اش را توسط مراجع ذیصلاح، قبل از شروع روند مصاحبه تکمیل نماید.

۹- از آنجایکه ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می نماید ایجاب مینماید تا متقاضان محترمی که از پوهنتون ها و یا مؤسسات تحصیلات خصوصی فارغ گردیده اند،کاپی سند تحصیلی یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۰- متقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه مینمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده اند، یک قطعه خلص سوانح جدید شان را که از مراجع دولتی توسط واحد های اولی وزارت ها/ادارات صادر گردیده باشد، منحیث سند کاری از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

۱۱- متقاضیان محترم که در مؤسسات معتبر بین المللی اجرای وظیفه نموده اند. اسناد و سوابق کاریشان را بعد از تائیدی شعبه منابع بشری همان نهاد، یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

۱۲- تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی که در مؤسسات و شرکتهای خصوصی ایفای وظیفه نموده اند، بعداز تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسه و یا شرکت در وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط مدار اعتبار نمی باشد، قرارداد کار و فورم مالیه دهی باید ضم فورم درخواستی گردد.

۱۳- بند دوم ماده شصت و دوم قانون کار چنین صراحت دارد: (2) اندازه مزد كاركنان مندرج اجزای(2و3) فقره (1) این ماده به تفكیك هر درجه از حداقل مزدیكه توسط دولت برای كاركنان دولتی تعیین میشود، كمتربوده نمی تواند.

متقاضیان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً در نظر گرفته، کاپی اسنادی را که ارایه میدارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

با احترام

 

برای دریافت فورم کاریابی اینـــــــجا را کلیک نمایید.

 

جدول بست های فوق قرار ذیل میباشد:

شماره عنوان بست بست تعداد بست ریاست دانلود فایل
۱ کارشناس تکنالوژی معلوماتی (IT) ۴ ۱ واحد حقوقی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲ کارشناس هماهنگی با سکتور ICT ۴ ۱ دفتر مقام برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳ کارشناس پلانگذاری نظارت و ارزیابی ۳ ۱ نظارت و ارزیابی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴ واحد (آمر) ساینس / تحقیق و توسعه ۳ ۱ ساینس و نوآوری برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۵ کارشناس انترت اشیاء (IOT) ۴ ۱ ساینس و نوآوری برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۶ کارشناس هوش مصنوعی (AI) ۴ ۱ ساینس و نوآوری برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۷ کارشناس BIG DATA (معلومات با مقیاس بزرگ) ۴ ۱ ساینس و نوآوری برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۸ کارشناس بلاک چین (BLOCK CHAIN) ۴ ۱ ساینس و نوآوری برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۹ واحد (آمر) دیزاین و تطبیق کننده پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۳ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۰ انجنیر طراحی و دیزاین پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۱ کارشناس تجارت الکترونیکی ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۲ واحد (آمر) مدیریت پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۳ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۳ کارشناس تخنیکی پارک تکنالوژی عالی و انجنیری ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۴ واحد (آمر) هماهنگ کننده صنعت تکنالوژی عالی ۳ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۵ کارشناس مدیریت کننده کارآفرین ها و متشبثین کوچک و متوسط (SME and Startup) ۴ ۱ اقتصاد دیجیتلی و استراتیژی صنعت ICT برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۶ واحد (آمر) بخش تی او تی (TRAINING OF TRAINERS) ۳ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۷ هماهنگ کننده و نظارت کننده بخش تی او تی (TRAINING OF TRAINERS) ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۸ واحد (آمر) ارتقای ظرفیت کد نویسی برای خانم ها ۳ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۱۹ هماهنگ کننده و نظارت کننده کد نویسی برای خانم ها ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۰ واحد (آمر) آموزش الکترونیکی ۳ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۱ واحد (آمر) نظارت و ارزیابی مهارت های دیجیتال ۳ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۲ کارشناس ارزیابی نیازهای بازار ۴ ۱ توسعه مهارت های دیجیتلی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۳ آمر پالیسی و انسجام ۳ ۱ پلان و پالیسی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۴ واحد (آمر) پالیسی اتحادیه های بین المللی مخابراتی، منطقوی و بردباند ۳ ۱ واحد مخابرات و بردباند برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۵ کارشناس پالیسی اتحادیه های مخابراتی منطقوی APT و بردباند (پهنای باند) ۴ ۱ واحد مخابرات و بردباند برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۶ واحد (آمر) اتصال محلی و منطقوی ۳ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۷ کارشناس اتصال محلی ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۸ کارشناس اتصال منطقوی ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۲۹ کارشناس شبکه اتصال ولایات و ولسوالی ها ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۰ کارشناس اتصال زیربنای فایبر نوری ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۱ کارشناس اتصال ترانزیت هب ۴ ۱ واحد اتصال محلی و منطقوی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۲ واحد (آمر) مدیریت برنامه ها و پروژه ها ۳ ۱ واحد مدیریت برنامه ها و پروژه ها برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۳ واحد (آمر) عرضه خدمات دیجیتلی ۳ ۱ ریاست عمومی CDO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۴ کارشناس تضمین کیفیت و تست ۴ ۱ ریاست عمومی CDO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۵ کارشناس مهندسی پروسه ها ۴ ۱ ریاست عمومی CDO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۶ کارشناس گسترش سیستم (CLOUD) زیربنای ICT ۴ ۱ ریاست عمومی CDO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۷ کارشناس استراتیژی و نقشه راه دیجیتالی برای حکومت ۴ ۱ ریاست عمومی CDO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۸ کارشناس حصول اطمینان از بهبود مستمر استندردها ۴ ۱ ریاست عمومی CDO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۳۹ واحد (آمر) سرمایه گذاری دیجیتالی و مدیریت برنامه ها ۳ ۱ ریاست عمومی CDO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۰ متخصص مرکز عملیاتی سایبری ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۱ متخصص نظارت از فعالیت های غیر مجاز ۴ ۱ امنیت سیستم های معلومات برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۲ واحد (آمر) هماهنگی تکنالوژی معلوماتی با ادارات دولتی و خصوصی ۳ ۱ ریاست عمومی CIO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۳ کارشناس خدمات مشتریان ۴ ۱ ریاست عمومی CIO برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۴ واحد (آمر) حمایت IT ۳ ۱ زیربنای کلید عامه تکنالوژی معلوماتی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۵ واحد (آمر) کلود ۳ ۱ زیربنای کلید عامه تکنالوژی معلوماتی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۶ کارشناس خدمات کلود ۴ ۱ زیربنای کلید عامه تکنالوژی معلوماتی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۷ انجنیر CMS ۴ ۱ زیربنای کلید عامه تکنالوژی معلوماتی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۸ واحد (آمر) مرکز ملی معلومات افغانستان ۳ ۱ زیربنای کلید عامه تکنالوژی معلوماتی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۴۹ کارشناس هماهنگی امور ولایات ۴ ۱ ریاست عمومی مالی و اداری برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۵۰ آمر عواید ۳ ۱ مالی برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید
۵۱ داکتر صحیه ۴ ۱ منابع بشری برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نماید