د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت ټولنیز او د ٪۱۰ مخابراتی محصول عواید

Author image
Alireza Khaliqyar

د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت ټولیز او د ٪۱۰ مخابراتی محصول عواید

د نورو عواید
Date Amount (Afg)
By the end of fiscal year 2018 9,650,310,712.5
October 2018 824,780,568
September 2018 794,441,955
August 2018 722,634,247
July 2018 510,748,031
Jun 2018 462,916,551
May 2018 406,868,017
د ٪۱۰ مخابراتی محصول
Date Amount (Afg)
By the end of fiscal year 2018 3,898,844,099
October 2018 3,328,932,046
September 2018 3,118,501,073
August 2018 2,817,433,258
July 2018 2,370,310,287
Jun 2018 1,952,429,372
May 2018 1,455,861,680