جدول راپور عواید برج حمل  سال مالی ۱۳۹۸

Author image
Alireza Khaliqyar
جدول راپور عواید برج حمل  سال مالی ۱۳۹۸ 
شماره کود تصنیف تشریح کود  مجموع عواید  
1 13105 کرایه منازل دولتی                     1,500.00
2 13203 خدمات پستی مخابرات و تلگرام            11,362,055.00
3 13206 خدمات تلیفون های سیار            14,936,436.00
4 13310 کمیشن خدمات پستی خصوصی % 15                 994,954.00
5 13330 فیس های مخابراتی (10%) کریدیت کارت          237,149,892.00
6 13500 جریمه ها ،(مجازات) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی              2,637,132.00
7 14002 (انتقال عواید از سال های قبلی (باقیات          257,528,895.79
مجمـــــــــــوع عمومـــی عـــواید       524,610,864.79