قرار داد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی( RTDMS) امضاء شد

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

کابل، افغانستان: قرار داد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی ( Real Time Data Management System)، روز پنجشنبه توسط محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی ومعلوماتی و و محترم Joshua G. Bustos رییس شرکت امریکایی BUSTOS Group LLC ، در حضور رییس جمهور در ارگ، امضا شد.

هزینه ایجاد این سیستم ۱۱.۱۳۶.۴۳۱ دالر امریکایی است.
محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی که پس از چاشت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت حضور یافته بود، گفت: سیستم ریال تایم دیتامنجمنت، به منظور جمع آوری ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی ایجاد و در سطح کشور از آن استفاده به عمل می آید.

این سیستم که مسئولیت راپور دهی عواید سکتور مخابرات را برعهده دارد، هدف اساسی آن به دست آوردن معلومات حقیقی از طریق اتصال به سیستم شبکه های مخابراتی جهت حصول اطمینان و جلب اعتماد مردم از شفافیت در پروسه جمع آوری ۱۰ درصد محصول وسایر عواید شبکه های مخابراتی در کشور می باشد.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان برای مردم اطمینان داد که با ایجاد سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی، شفافیت کامل به وجود می آید وحکومت در مقابل جمع آوری محصول خدمات مخابراتی پاسخگو می باشد.

بربنیاد این قرار داد، کمپنی امریکایی BUSTOS Group LLC، سیستم جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی را، در مدت ۴ -۶ ماه ایجاد مینماید و تا ۱۵ ماه دیگر توسعه سیستم و بخش های دیگر از جمله مسئولیت عملیاتی، ارتقای ظرفیت و حفظ و مراقبت از سیستم را نیز برعهده دارد.

در همین حال Joshua-G bustos رییس کمپنی قرار داد کننده با تأکید بر آنکه سیستم جمع آوری محصول خدمات مخابراتی به وقت معین آن ایجاد می گردد، اطمینان داد که شرکت وی در این زمینه تجربه کافی دارد.