اعلان تعداد 9 بست سوم، چهارم و پنجم دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی‎

Author image
Alireza Khaliqyar
چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۸:۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

متقاضیان محترم فقط می توانند فورم درخواستی معیاری را طبق رهنمود هذا از دفتر مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری به صورت حضوری دریافت نموده با درک مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه پری و قبل از ختم معیاد اعلان، همراه با اسناد مورد نیاز دوباره تسلیم دهند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.

عنوان بست بست تعداد ریاست نوعیت اعلان تاریخ نشر تاریخ ختم لایحه وظایف
آموز گار ارتقای ظرفیت ها ۴ ۱ منابع بشری اعلان مجدد 1398/4/13 1398/4/20 لایحه وظایف
سکرتر معین تخنیکی  ۴ ۱ دفتر مقام اعلان مجدد 1398/4/13 1398/4/20 لایحه وظایف
مدیر عمومی روابط بین المللی ۴ ۱ پلان و پالیسی اعلان مجدد 1398/4/13 1398/4/20 لایحه وظایف
مدیر تدارکات امور ساختمانی ۵ ۱ تدارکات اعلان مجدد 1398/4/13 1398/4/20 لایحه وظایف
مدیر تدارکات خدمات مشورتی ۵ ۱ تدارکات اعلان مجدد 1398/4/13 1398/4/20 لایحه وظایف
مدیر تسهیل اجناس و خدمات غیر مشورتی ۵ ۲ تدارکات اعلان مجدد 1398/4/13 1398/4/20 لایحه وظایف
مدیر پلانگذاری و گزارشدهی ۵ ۱ تدارکات اعلان اول 1398/4/13 1398/4/24 لایحه وظایف
استاد سیسکو ۴ ۱ انستیتوت ICTI اعلان اول 1398/4/13 1398/4/24 لایحه وظایف