اعلامیه مطبوعاتی جمع آوری شفاف 10 فیصد محصول خدمات مخابراتی

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد به جمع آوری شفاف 10 فیصد محصول خدمات مخابراتی بوده و در روشنی قوانین نافذه کشور در برابر دولت و مردم مسئول و پاسخگو می باشد.

مراحل تدارکاتی ایجاد سیستم دیتا منجمنت ریال تایم به منظور شفافیت بیشتر در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی در حال تکمیل شدن است و پروژه متذکره از طرف کمیسیون ملی تدارکات منظور گردیده است.

پروسه نهایی سازی، امور تخنیکی و ارزیابی قرارداد از طرف اداره ملی تدارکات و وزارت مخابرات با شرکت قراردادی در جریان است و بزودی بعد از امضاء قرارداد کار روی ایجاد سیستم فوق الذکر آغاز میگردد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بعد از انفاذ قانون محصول خدمات مخابراتی الی اکنون 13,965,757,979 افغانی عواید جمع آوری نموده است. ارقام عواید بر اساس سالها قرار آتی  است.

مجموع عواید جمع آوری شده (افغانی) سال های:


802,318,725 1394
4,288,791,728 1395
4,270,593,058 1396
3,898,832,717   1397
705,221,751 Debt 
13,965,757,979 Total amount

در سال مالی 1397 از طریق محصول خدمات مخابراتی بدون مطالبات بطور مجموعی 3,898,832,717 افغانی عواید به خزانه دولت داده شده است.

قابل یاد آوری است که در سال 1397 بعد اخذ مطالبات میزان مجموعی به (4,604,054,468) میرسد که نشان دهنده افزایش (333,461,410) افغانی در این سال می باشد.

خسارات هنگفت که در نتیجه انفجار خونین در چارراهی زنبق به شرکت مخابراتی روشن وارد گردید، این شرکت نتواست مبلغ (705,221,751 افغانۍ) مطالبات را پرداخت نماید و تعهد نموده است که الی اخیر سال روان تمام بدهی های خود را تادیه نموده و حسابات خویش را تصفیه می نماید.