وتدارک روغنیات مورد ضرورت بخش پاور وترانسپورت وسایط ولایات شرکت مخابراتي افغان تیلی کام از بابت ماه ثور سال ۱۴۰۳

karim_tadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل وزارت مخابرات شرکت افغان تیلي کام ریاست تدارکات

شرکت مخابراتي افغان تیلي کام درنظر دارد تا روغنیات مورد ضرورت ماه ثور سال ۱۴۰۳بخش پاور و وسایط ترانسپورت زون های خویش را ازطریق نرخ گیري طی مراحل نمایند.

اشخاص حقیقي/حکمي که خواهان تهیه روغنیات(دیزل ,وپطرول)برای سایت ها و وسایط زون های شرکت مخابراتي افغان تیلی کام میباشند جهت دریافت استعلام های نرخگیری به ادرس ذیل مراجعه نمایند.

ادرس وتاریخ دریافت آفرها:

19حمل 1403به روز یک شنبه مطابق28رمضان المبارک-1445 ساعت 11:00قبل ازظهر صالون کنفرانس شرکت مخابراتي افغان تیلی کام ،تعمیرپست وپارسل منزل چهارم،وزارت مخابرات وتکنالوژي معلوماتي،محمدجان خان،کابل افغانستان

نوت: تمامي مسؤلین شرکت ها کاپي جوازو تاپه شرکت خویش را با خود داشته درصورت نمایندهگی از شرکت نماینده خط را باخود داشته باشند.

درصورت کدام مشکل به شماره ذیل:۰۲۰۲۱۰۶۲۵۸

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۸:۲۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی

پروژه تهیه و اکمال بخش تجهیزات آی تی مرکز تسهیل و نوآوری و ایجاد سیستم نظارت بر شرکت‌های پُستی اشتراک نموده و...

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ - ۱۰:۳۳ کابل
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و دفاتر تعمیر ۱۸ منزله

وزارت مخابرات و تكنالوژی معلوماتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در اعلان داوطلبی پروژه ترمیمات طعام خانه و...

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۰:۲۰ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

پروژه تهیه و تدارک اجناس وسایل برق مورد ضرورت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به شرکت تجارتی خالد عمر...

بازگشت به داوطلبی ها