مرتکب جرم پورنوگرافی، به حبس متوسط یا جزای نقدی از ۶۰ هزار تا ۱۲۰ هزار افغانی، محکوم می­گردد.

جرایم سایبری

 

هرزه نگاری (پورنوگرافی)

مادۀ ۸۷۴:

(۱) شخصی که یکی از اعمال ذیل را انجام دهد، مرتکب جرم پورنوگرافی گردیده، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد و بیست هزار افغانی، محکوم می­گردد:

۱- تولید پورنوگرافی برای خود یا دیگری یا بمنظور نشر در فضای سایبر.

۲- پیشکش کردن یا فراهم ساختن پورنوگرافی ازطریق فضای سایبر.

۳- پخش یا نشر پورنوگرافی در فضای سایبر.

۴- نگهداری پورنوگرافی در سیستم کمپیوتری یا در وسیله ذخیره سازی معلومات.

(۲) به مقصد فقرۀ (۱)  این ماده، پورنوگرافی عبارت از وسایل پورنوگرافیکی ای است که شخص یا اشیای ذیل را قابل رویت می­سازد:

۱- شخص در حالت عمل جنسی آشکار.

۲- تصاویر واقعی نمایش دهنده شخص در حالت عمل جنسی آشکار.

(۳) به مقصد فقرۀ (۱) این ماده نشر عبارت از توزیع، پخش، ارایه، نمایش،  تبادله، خرید، فروش یا عرضه برای فروش یا عرضه به هر طریق دیگری می­باشد.

(۴) هرگاه هدف از پخش ونشر پورنوگرافی، ترغیب طفل به فعالیت های جنسی باشد مرتکب به حد اکثر مجازات مندرج این ماده، محکوم می گردد.

(۵) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده به قصد تحقیقات علمی، طبی یا حکم قانون صورت گرفته باشد، قابل تعقیب عدلی، نمی­باشد.

 

 

بیشتر بخوانید:

جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان