جرایم الکترونیکی، فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر

جرایم سایبری

 

فصل اول

جرایم سایبری و مجازات آن

مجازات جرایم سایبری

فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر

مادۀ ۸۷۰:

(۱) هرگاه شخصی با استفاده از وسایل کمپیوتری یا انترنتی با نشر نوار صوتی، تصویری یا نوشته در فضای سایبر تعصبات قومی، مذهبی، دینی، لسانی یا سمتی را در جامعه دامن بزند، به حبس قصیر، محکوم می­گردد.

(۲) هرگاه جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده منجر به خشونت یا ایجاد نفرت یا موجب شورش میان شهروندان کشور گردد به حبس متوسط، محکوم می­گردد.

اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی

مادۀ ۸۷۱:

شخصی که با استفاده از سیستم، برنامه یا اطلاعات کمپیوتری در فضای سایبر به ادیان و یا مذاهب اسلامی  موجود در کشور اهانت نماید، به حبس متوسط ، محکوم می گردد.

 

بیشتر بخوانید:

جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان