تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و زون هاي هفت گانه مورد ضرورت سال مالي 1398

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

تاريخ اعلان: 1398/03/14

شماره داوطلبي: MCIT-AFTEL/NCB/G-263/98

روش داوطلبي: باز ملي

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و زون هاي هفت گانه

مورد ضرورت سال مالي 1398 اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را از ويب سايت هاي اداره تدارکات ملي (www.npa.gov.af) و وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ((www.mcit.gov. بدست آورده، آفر هاي خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الي 08 سرطان 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر به آمريت تهيه و تدارکات شرکت افغان تيلي کام واقع محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل 4 وزارت مخابرات و تکنالوژي ارائه نمايند.آفرهاي ناوقت رسيده و انترنيتي قابل پذيرش نمي شود.

تضمين آفر بصورت تضمين بانکي مبلغ 730,000.00 )هفت صد و سی ( افغاني بوده و جلسه آفرگشائي مؤرخ 08 سرطان 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون کنفرانس شرکت افغان تيلي کام، منزل چهارم تدوير مي گردد.

جلسه قبل از آفر گشائی: مؤرخ 27/03/1398

محل جلسه قبل از آفرگشائی: صالون کنفرانس شرکت مخابراتی افغان تيلی کام، دفتر مرکزی، منزل چهارم، تعمير پُست و پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد جانخان وات، کابل – افغانستان.

نوت: شرطنامه  صرف از طريق ويب سايت هاي فوق قابل دريافت ميباشد، لهذا بعد از دريافت شرطنامه جهت ثبت و راجستريشن با ورق درخواستي، به آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام مراجعه نمائيد.

 شخص ارتباطي: ببرک حيدري، مدير تسهيل تدارکات، آمريت تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تلي کام

شماره تماس: +93 (0) 749416409

Documents

shrtnamh_rwghnyat_bkhsh_transpwrt.pdf

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۰:۳۷ کابل
Background image

خريداری سيم هوائی به مقدار پنجا (50) درم برای MDF های مرکز و ولايات

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي پروژه خريداری سيم هوائی به مقدار پنجا (50) درم برای MDF . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۰:۱۲ کابل
Background image

تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و زون هاي هفت گانه مورد ضرورت سال مالي 1398

شرکت مخابراتي افغاني تيلي کام- وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبي تهيه و تدارک روغنيات مختلف النوع بخش ترانسپورت دفتر مرکز و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۲ - ۸:۱۹ کابل
Background image

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه

بازگشت به داوطلبی ها