برای تهیه انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate

superadmin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وزارت معادن جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد  تا بخشی از بودجه ملی را برای پرداخت قرارداد انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate اختصاص دهد. در مورد داوطلبی را ذیلاً اعلام می دارد:
1. وزارت معادن از تمام داوطلبان دارای اهلیت و واجد شرایط جهت ارائه آفر های سربسته(پروپوزل) برای تهیه انترنت با ظرفیت 4 MB Delicate دعوت به عمل می آورد.
2. داوطلبی از طریق» روش داوطلبی باز داخلی« ، طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحدالمالها، برای راه اندازی میگردد.
3. داوطلبان واجد شرایط علاقمند میتوانند معلومات بیشتر را از ۷:۳۰ صبح  الی ۴:۳۰ بعد از ظهر در روزهای رسمی از آدرس ذیل بدست آورند:

  • وزارت معادن
  • منزل تحتانی تعمیر B
  • ریاست عمومی مالی و اداری
  •  آمریت تهیه و تدارکات
  • سید مرتضی تلیفون: ۰۷۹۹۰۲۰۰۲۸.

4. شرایط اهلیت: جواز تجدید شدة شرکت.

5. مجموعه مکمل شرطنامه برای داوطلبان علاقمند با ا رائه درخواست تحریری به آدرس فوق الذکر در برابر فیس غیر قابل بازپرداخت، توزیع می گردد. داوطلبان می توانند الی ۲۱ روز کاری بعد از نشر اعلان در اطلاعات جمعی و ویب سایت وزارت معادن شرطنامه را بدست آورند.
6. آفر ها باید عنوانی آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری، قبل از زمان و تاریخیکه در شرطنامه ذکر گردیده است، تحویل داده شود.
7. داوطلبی الکترونی مجاز نیست.
8. آفر های ناوقت رسیده مسترد می گردد.
9. آفر ها در حضور داوطلبان یا نماینده باصلاحیت شان، در وقت، تاریخ و آدرس ذکر شده در شرطنامه، گشوده خواهد شد.
10.  تمام آفر ها باید همراه با »تضمین آفر« که مبلغ آن در شرطنامه ذکر است، باشد.
11.  در صورت تفاوت، تمام معلومات شامل در دعوت به داوطلبی با احکام قسمت 1 دستورالعمل برای داوطلبان شرطنامه جاگزین شده می تواند.
 

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۸:۳۹ کابل
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه بخاری گازی، بالون گاز و گاز مایع:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه بخاری گازی، بالون گاز و گاز مایع را به   شرکت وحید . . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۱:۱ کابل
Background image

پروژه تجهیزات، تأسیس ایستادگاه زمینی برای ماهواره افغان ست 1 ( Establishment of Ground Station for Afghansat-1/SAS Satellite)

اعلان دعوت برای داوطلبی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، جمهوری اسلامی  افغانستان   

نهاد تدارکاتی

دولت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۰:۷ کابل
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد تهیه وتدارک تجهیزات آی تی برای پروژه وصل آنلاین پاسپورت به ولایات و سیستم داخلی پاسپورت

 بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود , وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی پروژه تهیه وتدارک تجهیزات آی تی برای پروژه وصل آنلاین پاسپورت . . .

بازگشت به داوطلبی ها