اعلان کاریابی پنج بست های 7 – 8 ریاست های مرکزی

Author image
Alireza Khaliqyar
شنبه ۱۳۹۷/۸/۱۲ - ۱۴:۲۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و همچنان متکی به ماده (2 الف) اساسات اعلان طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احرازمی گردند باید با استفاده ازصدور مکاتیب به تمامی مراجع ذیربط از طریق رسانه ها و سایر امکانات اعلان گردد.

بدین ملحوظ بست های کمبود آتی الذکر قرار ذیل از تاریخ     12   / 8 / 1397 الی    23   /   8   /1397 به اعلان رقابتی سپرده می شود.

  1. بست(7) خانه سامان ریاست نظارت و ارزیابی( یک بست ).
  2.  بست (8) کارکن خدماتی ریاست نظارت و ارزیابی (یک بست )
  3.  بست (7) نگهبان پارکنگ وسایط یکه توت ریاست اداری (سه  بست )

بناً مراتب بدوایر محترم ذیربط احتراماً نگاشته شد. تااز موضوع مطلع بوده و علاقه مندان که مواصفات بست متذکره را تکمیل نموده بتوانند درپروسه رقابتی اشتراک نمایند.

بااحترام