اعلان کاریابی دو بست های هفت هشت ریاست های مرکزی

Author image
Alireza Khaliqyar
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۳۰ - ۱۰:۱۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

به منظورسپرده کاربه اهـل آن وتحقـق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم وهمچنان متـکی به ماده (2 الف) اساسات اعلان طـرزالعمل تعیـنات کارکنان خـدمات ملکی تمام بست های خالی که ازطریـق رقابت آزاد احـرازمیـگردند باید با استفاده  ازصـدورمکاتـب به تمامی مراجع ذیربط ازطریـق رسانـه ها وسایـرامـکانات اعـلان گـردد بـدین ملحوظ بست های کمبـود آتی الـذکرقرار ذیل ازتاریخ   30  /   3 /  1398  الی   13 / 4 / 1398 به اعلان رقابتی سپرده میشود .                                                                                    

  1. بست (7) تحویلدار تجهیزات مخابراتی و IT  ریاست محترم  اداری ( یک بست )
  2. بست ( 8) کارکن خدماتی حفظ ومراقبت ریاست محترم انستیتوت ( یک بست)

  بنا مراتب بدوایر محترم ذیربـط احترامآ نگاشته شـد تا ازموضوع مطلع بوده وعلاقـه منـدان که مواصفات بست متذکره را تکمیل نموده بتوانـند درپروسه رقابتی اشتراک نمایند .

بااحترام