اعلان مجدد بست های کمبود کادرعلمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

Author image
enayat_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۴:۴

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی کمبود کادر علمی دیپارتمنت های خویش را در بست های ذیل بار مجدد به اعلان می سپارد.

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سال 1398 در بست های ذیل به کادر علمی واجد شرایط که دارای تحصیلات عالی، ماستری یا دوکتورا در رشته انجینیری تیلی کمونیکیشن  باشند در مطابق با قانون جدید تحصیلات عالی ضرورت دارد

 1.  یک بست دیپارتمنت انجینیری تیلی کمونیکیشن، بست 4

 2. سه بست دیپارتمنت ارتباطات پستی ، بست 4

متقاضیان از تاریخ 20/دلو/1398 الی 5 دلو 1398 به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی واقع یکه توت ناحیه نهم شهر کابل مراجعه نموده و فورم درخواست شمولیت دربست کادر علمی را بدست بیاورند.

اسناد ضروری: اصل ترانسکریپت نمرات دروه لسانس و ماستری، دیپلوم دوره لسانس دوره لسانس سند فراغت دوره ماستری، کاپی اعلان بست از سایت مربوطه،کاپی تذکره تابعیت و در صورت که در کدام اداره دولتی خدمت کرده باشند فورم دفتر سوانح و یا *سی وی*  خویش را به مدیریت عمومی استادان انستیتوت تسلیم بدارند