اعلان تعداد 17 بست 3 و 4 کمبود شامل سیستم رتب و معاش

Author image
Alireza Khaliqyar
چهارشنبه ۱۳۹۷/۷/۱۱ - ۱۰:۱۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

لست بست های سوم و چهارم شامل سیستم رتب و معاش دوایر مرکزی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که از تاریخ 11/07/1397 الی 24/07/1397 به اعلان کارمندیابی سپرده شده است

اعلان قـبلی بست ها باطل بوده و کاندیدانی که در اعلان قبلی از طریق سیستم استخدام الکترونیکی (e-recruitment system) ثبت نام نموده و یا فورم کاریابی را خانه پری و اسناد خویش را (حضوری یا ذریعه ایمیل) تسلیم نموده بودند، می بایست دوباره فورم کاریابی را خانه پری نموده و ضم آن اسناد خویش را از طریق ایمیل و یا حضوری تسلیم نمایند.

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

ریاست

لایحه وظایف

سکرتر مقام وزارت

3

1

دفتر مقام

لایحه وظایف

سکرتر معینیت تخنیکی

4

1

دفتر مقام

لایحه وظایف

کارشناس اتحادیه جهانی پستیUPU

4

1

پلان و پالیسی

لایحه وظایف

کارشناس اتحادیه های منطقوی پستیَAPPU

4

1

پلان و پالیسی

لایحه وظایف

کارشناس اتحادیه های بین المللی مخابراتی ITU

4

1

پلان و پالیسی

لایحه وظایف

کارشناس اتحادیه های منطقوی مخابراتی APT

4

1

پلان و پالیسی

لایحه وظایف

کارشناس اتحادیه های ICANN,GAG

4

1

پلان و پالیسی

لایحه وظایف

کارشناس ارزیابی پروژه های مخابراتی

4

1

نظارت و ارزیابی

لایحه وظایف

انجنیر نظارت بخش ساختمانی

4

1

نظارت و ارزیابی

لایحه وظایف

انجنیر ارزیابی پروژه های ساختمانی

4

1

نظارت و ارزیابی

لایحه وظایف

عضومسلکی نظارت از پروژه ها

4

2

نظارت و ارزیابی

لایحه وظایف

کارشناس امنیت شبکه ودیتا

4

1

تکنالوژی و نوآوری

لایحه وظایف

مدیر عمومی آگاهی سایبر

4

1

امنیت سیستم های معلومات

لایحه وظایف

کارشناس PKI (Public Key Infrastructure)

4

1

امنیت سیستم های معلومات

لایحه وظایف

مدیرعمومی پلانگذاری وتشکیلات

4

1

منابع بشری

لایحه وظایف

مدیر مسوول مجله علمی

4

1

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

لایحه وظایف

فورم درخواستی برای بست های خدمات ملکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم.