اعلان بست کمبود کادر علمی انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

Author image
Alireza Khaliqyar
یکشنبه ۱۳۹۷/۸/۶ - ۱۵:۱۴

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

Kabul

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی درسال 1397 در بست کمبود ذیل به کادر واجد شرایط ، که دارای تحصیلات عالی لیسانس، ماستر یا داکتر باشند، در  مطابقت با قانون جدید تحصیلات عالی ، ضرورت دارد:

  1. استاد ریاضی – ( یک بست )؛

متقاضیان از تاریخ 25/7/1397 الی 25/8/1397 به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی واقع یکه توت مراجعه وفورم درخواست شمولیت در کادر علمی خویش را با اصل ترانسکرپت نمرات، کاپی دیپلوم، کاپی همین اعلان ازوب سایت وزارت تحصیلات عالی وکاپی تذکرۀ تابعیت به مدیریت استادان انستیتوت بسپارند.