اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

k.sadat

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

تاريخ اعلان: 14/12/1397

شماره داوطلبی: MCIT/AFTEL/ NCB/G-246/97

روش داوطلبی: باز ملی

اطلاعيه تصميم اعطاي قرارداد

بدينوسيله به تأسي از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده ميشود، شرکت افغان تيلي کام در نظر دارد، پروژه تهيه و تدارک 10 پايه Layer 3swich را به شرکت سمارت گروپ (خدمات تخنيکی) دارنده جواز نمبر D-39047 به قيمت مجموعی 2,434,600.00(دوميليون و چهارصدو سی و چهار هزارو ششصد) افغانی اعطاء نمايد.

اشخاص حقيقي وحکمي که هر گونه اعتراض در زمينه داشته باشند، ميتوانند اعتراض خويش را از تاريخ نشر اين اعلان الي هفت روز تقويمي طور کتبي توأم با دلايل آن به آمريت  تهيه و تدارکات شرکت مخابراتي افغان تيلي کام وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.

اين اطلاعيه به معني عقد قرارداد نبوده و الي تکميل ميعاد فوق الذکر وطي مراحل قانوني بعدي، قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۵۵ Kabul
Background image

پروسه داوطلبی تهیه و تدارک Hardware Equipment for Software of innovation and Technology Directorate

(وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  

Hardware Equipment for Software of innovation and Technology Directorate . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۴۸ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی برای پروژه وصل آنلاین پاسپور به ولایت و سیستم داخلی پاسپورت

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی برای پروژه وصل آنلاین پاسپور به ولایت و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۴:۴۵ Kabul
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و خریداری تجهیزات پستی ریاست پست

وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه  و تدارک  تجهیزات پستی ریاست پست اشتراک نموده وآفر های خویش را مطابق شرایط مندرج . . .

بازگشت به داوطلبی ها