حکومتداری الکترونیک؛ اهمیت، اهداف و نتایج آن

حکومتداری الکترونیک یکی از اهداف بلند کشورها است که بتوانند از طریق آن زمینه‌ را برای دسترسی آسان مردم به خدمات تکنالوژی میسر سازند.

در کشورهای پیشرفته‌ی جهان که افغانستان نیز در سال‌های پسین جز از آن به شمار می‌رود، مردم و حکومت‌ بیشتر کارهای اداری و روزمره‌ی شان را با استفاده از علم تکنالوژی تنظیم کرده، کمتر به سکتگی و از دست دادن فرصت‌ها مواجه می‌شوند.

دسترسی دولت‌ها به تکنالوژی توانسته از هدر رفتن زمان، فساد، بیکاری و حتا فقر جلوگیری و باعث رشد فکری و ذهنی افراد گردد.

حکومت افغانستان به ویژه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مصمم است که با داشتن اهداف و برنامه‌های بلند، تکنالوژی را در افغانستان رشد دهد. و همه‌ی مردم حتا در نقاط دور دست کشور بتوانند از تکنالوژی نوین استفاده بهینه نمایند.

چشم‌انداز حکومت افغانستان برای رشد تکنالوژی نظام دموکراسی، مبارزه با فساد، تقویت روند دولت‌سازی، امنیت و ارایه خدمات بهتر و مصئون‌تر برای شهروندان است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که به عنوان سکتور تکنالوژی کار می‌کند طی سال‌های اخیر سیستمی را در ادارات عواید و گمرکات، تحصیلات، منابع آب، فواید عامه، ترانسپورت، معارف، صحت، زراعت و معدن آماده کرده که توسط آن استندردها، پالیسی‌ها و رهنمودها را برای حکومتداری دیجیتالی معرفی و اهداف بلند حکومتداری الکترونیکی را پیاده می‌کند.

این اقدام تکنالوژیکی می‌تواند ظرفیت کارمندان وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های ذیدخل را بالا برده، شفافیت بیشتر را در امر ارایه خدمات بهتر به مردم میسر ‌سازد که بیشتر از آن مردم و ارگان‌های دولتی مستفید می‌شوند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پس از ورود تکنالوژی در سال ۲۰۰۱ میلادی در افغانستان، در زمان اندکی توانست تغییرات چشم‌گیری را در سطوح مختلف حکومتداری بوجود بیاورد که می‌توان به گونه‌ی نمونه به طرح دیجیتالی‌سازی تذکره الکترونیکی و فراهم نمودن ابزارهای تخنیکی آن، طرح دیجیتالی‌سازی روند توزیع پاسپورت الکترونیکی، لیسانس رانندگی الکترونیکی، جواز رانندگی الکترونیکی، ایجاد دیتابیس منظم برای سوانح کارمندان وزارت مخابرات، وصل نمودن اکثر مکاتب به انترنت و نیز طرح پرداخت معاشات معلمان مکاتب کشور از طریق مبایل یاد کرد.

تادیات معاشات معلمین

پاسپورت الکترونیکی

جواز رانندگی الکترونیکی

تذکره الکترونیکی

با توجه به مزیت‌های حکومتداری الکترونیکی، تغییرات در ساختارها، اجراآت و خدمات در حکومت بوجود می‌آید. سیستم‌ها از قلمی به کمپیوتری تغییر نموده، ثبت اسنادها از دوسیه‌های کاغذی و فرسوده به دیتابیس کمپیوتری تبدیل می‌شود و ارتباطات بین افراد از صورت کتابت و انتقال فزیکی آن به ایمیل، ایمو، واتس‌اپ و سایر پیام‌رسان‌ها تغییر می‌کند که این روند مصئون‌تر خواهد بود.

 

 

تهیه‌کننده: علی اکبر احمدی/ آمریت رسانه‌ها

تاریخ نشر:  ۲ اسد ۱۴۰۰