عواید شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۸

ashiq_admin

شماره

منابع عایداتی مستقیم

مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی

عواید بدست آمده به افغانی سال ۱۳۹۷

عواید بدست آمده به افغانی شش ماه اول سال ۱۳۹۸

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

ازدیاد

کاهش

۱

کرایه منازل دولتی

 

6,000.00

1,500

 

 

۲

کرایه زمین های زراعتی دولتی

 

24,440.00

-

 

 

۳

خدمات پُستی و مخابرات

 

222,383,515.00

86,997,716

 

 

۴

خدمات تیلفون های سیار

 

1,890,878,852.25

1,063,946,004

 

 

۵

فروش اقلام منقول بجز مواد معدنی

 

774,000.00

125,072

 

 

۶

کمیشن خدمات پُستی خصوصی ۱۵%

 

20,876,152.00

4,863,889

 

 

۷

عواید حق الاشتراک در پروسه داوطلبی و قیمت آفر

 

37,500.00

-

 

 

۸

فیس های مخابراتی (۱۰%) کریدت کارت

 

3,898,844,099.00

1,666,369,612

 

 

۹

جریمه های مجازات اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

 

72,474,466.00

30,993,636

 

 

۱۰

انتقال عواید سال های قبلی (باقیات)

 

829,423.00

330,074,638

 

 

۱۱

عواید متفرقه

 

2,751,281.00

245,322

 

 

۱۲

باز پرداخت معاشات ومصارفات سال گذشته

 

104,927.00

-

 

 

۱۳

عواید یکبارگی ادارت دولتی

 

2,614,014,800.00

-

 

 

مجموع عواید مستقیم به افغانی

6,218,276,940.00

8,723,999,455.25

3,183,617,389