گزارش عواید وزارت مخابرات ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ ریاست مالی

naweed_admin

جدول عواید ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

نمبرکود

نوع عواید

مجموع افغانی

باب

فصل

ماده

۱۳

۱۳۱

۱۳۱۰۵

کرایه منازل دولتی

۱۰٫۵۰۰.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۳

خدمات  پُستی و مخابرات و تلگرام

۷۷٫۰۸۹٫۷۵۴.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۰۶

خدمات تیلفون های سیار

۴۶۵٫۱۹۵٫۶۴۹.۰۰

۱۳

۱۳۲

۱۳۲۲۵

فروش قطعی اموال

۴۸۹٫۰۰۰.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۱۰

کمیشن خدمات پُستی %۱۵

۵٫۵۸۰٫۲۸۰.۰۰

۱۳

۱۳۳

۱۳۳۳۰

فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت )

۹۷۴٫۰۰۱٫۷۴۵.۰۰

۱۳

۱۳۵

۱۳۵۰۰

جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی

۲۲٫۴۰۴٫۸۵۱.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۲

انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات )

۸٫۹۰۴.۰۰

۱۴

۱۴۰

۱۴۰۰۳

عواید متفرقه

۳۷۲٫۶۴۷.۰۰

۱۵

۱۵۲

۱۵۲۰۰

عواید یکبارگی عمده ادارات دولتی

۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰.۰۰

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

۳٫۹۴۵٫۱۵۳٫۳۳۰.۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است  . بااحترام