جدول راپور عواید برج جوزا سال مالی ۱۳۹۸

Author image
Alireza Khaliqyar
جدول راپور عواید برج جوزا سال مالی ۱۳۹۸ 
شماره کود تصنیف تشریح کود  مجموع عواید  
1 13203 خدمات پستی مخابرات و تلگرام            15,544,265.00
2 13206 خدمات تلیفون های سیار            87,077,082.00
3 13218 فروش اقلام منقول به جز مواد معدنی                    11,132.00
4 13310 کمیشن خدمات پستی خصوصی % 15                 212,531.00
5 13330 فیس های مخابراتی (10%) کریدیت کارت          253,757,126.00
6 13500 جریمه ها ،(مجازات) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی                 284,068.00
7 14003 عواید متفرقه                    20,800.00
مجمـــــــــــوع عمومـــی عـــواید       356,907,004.00