شورای عالی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی افغانستان توسط رئیس جمهور منظور گردید

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

اعلامیه مطبوعاتی
۲۸ حمل ۱۳۹۸
شورای عالی تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی افغانستان توسط رئیس جمهور منظور گردید

مسودۀ مقررۀ شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اففانستان که دارای چهار فصل و 28 ماده میباشد و به منظور انکشاف پایدار و میعاری برنامه های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سطح کشوروضع گردیده، بعد از بحث وبرسی توسط رئیس جمهور منظور گردید.
هدف عمومی از ایجاد دوباره شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان همانا انکشاف پایدارو معیاری برنامه های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در سطح افغانستان میباشد و برای رسیدن به هدف، این مسوده یک تعداد اهداف فرعی را نیز دنبال میکند که عبارت اند از انکشاف تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به سطح کشور وتوانمندی رقابت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به سطح جهان، هماهنگ ساختن برنامه های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و تطبیق ان در سراسر کشور، تسهیل در ایجاد موسسات فعال و سالم تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، تقویت زیر ساخت های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، زمینه سازی ارتقای ظرفیت اتباع کشور در مورد آشنایی آنها با حکومتداری الکترونیکی، تشویق، حمایت و تعهد تمام وزارت ها تا در امور مربوط خویش از تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی استفاده نمایند و زمیه سازی برای بهبود کیفیت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی د سطح کشور.
قابل ذکر است که به خاطر تصمیم گیری در مورد پروژه های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، موجودیت شورای عالی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان به شکل دایمی می باشد که در راس ان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشد، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به حیث رئیس اجرائیه شورای عالی تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه مینماید.
همچنان باید یاداور شد که ریاست عمومی دارلانشاء شورای عالی اقتصادی توسط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پیش برده می شودکه مسوولیت های عمده اش عبارت از تعقیب و پیگری امور مربوط به شورای عالی، تنظیم و ترتیب جلسات شورای عالی، ترتیب صورت جلسات و توزیع آن به اعضای شورای عالی، نظارت از تطبیق تصامیم شورای عالی، هماهنگی فعالیت ها میان اعضای شورای عالی، حفظ اسناد مربوط به شورای عالی میباشد.
این شورا دارای اعضای مختلف بوده که اعضای هستوی آن به مدت پنج سال از از ریاست اداره امور، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت مخابرات، وزارت مالیه، شورای امنیت، وزارت عدلیه و وزارت صحت عامه تعیین می گردد که قابل تغییر و تجدید می باشد. همچنان تمام ادارات دولتی میتواند به شکل اعضای آزاد این شورا معرفی گردد که برای مدت یک سال بوده و قابل تمدید می باشد. و در ضمن ادارات غیر دولتی و اشخاص اهل خبره، با تحربه و مسلکی میتواند برای عضویت افتخاری با تفاهم با شورای عالی اقتصادی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به خاطر نظارت و ارزیابی از پروژه های تکنالوژی معلوماتی در ادارات دولتی و غیر دولتی تعیین می گردد.
شورای مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای اولین بار به اساس فرمان شماره ۴۶۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ رئیس جمهور رسمآ تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ایجاد گردید و الی سال ۱۳۹۱فعالیت نمود. این شورا دارای ۱۹ عضو بود که ۱۶ ان دایمی و ۳ عضو دیگر ان به شکل دورانی ایفای وظیفه می نمودند. قرار است به زودی به ریاست جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اولین جلسه شورای عالی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گردد.