ثبت شکایات کارکنان وزارت مخابرات

کمیسیون حل اختلافات کارکنان ناشی از کار وزارت بخاطر تأمین حقوق مصؤنیت و رفاه کارکنان ایجاد گردیده است. که وظایف خویش را برمبنای ماده ۲۸ قانون کارکنان خدمات ملکی و مقرره حل اختلافات ناشی از کار انجام میدهد.

متقاضیان محترم می توانند فورم ثبت شکایات کارکنان را با کلیک کردن روی زبان های پښتو - دری دریافت نمایند.

یاداشت: بعد از خانه پری فورم ثبت شکایات کارکنان دوباره به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمائید.

ایمیل: hr.complains@mcit.gov.af

ایمیل: hr.complain2020@gmail.com

شماره تماس: ۰۲۰۲۱۰۵۳۹۱