ساختار جدید و اصلاحات بنیادی در وزارت

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس طی چند ماه گذشته در راستای آوردن اصلاحات و مسلکی سازی تشکیل وزارت گام های اساسی برداشته است. این اقدامات بعد از مطالعه مدل های مؤفق جهان و با در نظر داشت شرایط، امکانات و نیازمندی کشور بمنظور همگام سازی آن با سیر توسعه سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در جهان، منطبق سازی تشکیل وزارت با اهداف و مأموریت وزارت به اساس دیدگاه رهبری دولت با رعایت اصول مسلکی سازی، خلاقیت و بلند بردن سطح مؤثریت و کارایی و معرفی تغییر بنیادی، روی دست گرفته شده است.

امید است تشکیل جدید در راستای رشد سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، تحقق تحول دیجیتالی و رفتن به سوی یک جامعه معلوماتی، تغییر در نحوه ارائه خدمات دولتی، بلند بردن مؤثریت، عدالت و شفافیت در اجراآت، از میان بردن فساد اداری و تقویت حکومتداری الکترونیک، ممد واقع شود.

جا دارد در این خصوص از جلالتمآب محترم رئیس جمهور، رهبری شورای تکنالوژی معلوماتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همکاران وزارت بابت حمایت، همکاری و تلاش های بی شائبه شان اظهار سپاس و امتنان نماییم.

وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس

 

چارت تشکیلاتی وزارت

از اینجا دانلود نمایید!

تشکیل ۱۳۹۹ مخابرات

 

نمونه چارت تشکیل جدید ریاست های ولایتی وزارت تکنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس سال ۱۳۹۹

تشکیل ریاست های تمام ولایات مشابه چارت ذیل میباشد.

تشکیل ولایتی