افغانستان در مورد خریداری اینترنت ارزان از طریق ایران موافقت نمود

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

محترم شهزاد "آریوبی" وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی دیدار رسمی دو روزه خود ضمن بازدید از شرکت دولتی TIC آقای محمد رضا "آذری جهرمی" وزیر مخابرات و تکنالوژی ایران ملاقات نموده و در باره روابط دوجانبه بین دو کشور به ویژه توسعه همکاری در بخش اینترنت بحث صورت گرفت.

در این نشست، روی اهمیت موقعیت جغرافیایی افغانستان در اتصال منطقوی ، کاهش قیمت خدمات اینترنتی و مخابراتی و وصل کیبل فایبر نوری از راه ایران با هزینه کمتر موافقت بعمل آمد.

همچنین محترم شهزاد "اریوبی "وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  افغانستان و  محترم محمد رضا "اذری جهرمی"  وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایران در مورد اتصال فایبر نوری از طریق هرات و زرنج و اتصال افغانستان با چابهار موافقت کردند که این امر علاوه بر اتصال کشور به کیبل بحری  (Submarine cable) و اتصال منطقوی، راه را برای افغانستان به عنوان مرکز ترانزیت نیز تقویت خواهد کرد.

محترم شهزاد "آریوبی" گفت که در پهلوی توسعه روابط خوب با ایران، میخواهد که اینترنت با قیمت کمتر از این کشور خریداری کند، نرخ های مکالمات تلفنی بین دو کشور کاهش یابد و علاوه بر این، افغانستان به عنوان مرکز همگرایی در منطقه ثابت گردد.

لازم به ذکر است که افغانستان با تمام کشورهای همسایه ارتباط اینترنتی دارد و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قصد دارد تا افغانستان به عنوان مرکز ترانزیتی عواید هنگفت نیز بدست اورد.

همچنین وزرای مخاترات و تکنالوژی افغانستان و ایران در مورد همکاری در بخش ظرفیت سازی انستیتیوت مخابراتی و تکنالوژی افغانستان موافقت کردند.