طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مبنی بر کاهش نرخ های دارک فایبر، باندویت انترنت و ستلایت از سوی شورای عالی اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طرح خویش را در مورد کاهش نرخ های دارک فایبر، بندویت انترنت و ستلایت (افغان ست 1) به شورای عالی اقتصادی ارائه و در جلسۀ 26 سال 1397 آن شورا مورد تأیید قرار گرفت

در قسمت قیمت های دارک فایبر تا حدود 20% کاهش بمیان آمده است، که این امر باعث جلب سرمایه گذاری شرکت ها در بخش فایبر نوری خواهد شد و از آن طریق زمینۀ رقابت سالم میان شرکت ها بمیان آمده که سبب کاهش نرخ های انترنت برای مستهلکین (شهروندان کشور) خواهد گردید.

از سوی دیگر بمنظور ترویج سریع حکومتداری الکترونیکی، استفاده بهتر از تکنالوژی معلوماتی و ایجاد مؤثریت در خدمات ادارات دولتی، 50 فیصد تخفیف را برای نهاد های دولتی مد نظر گرفته است.

از آنجاییکه افغانستان محاط به خشکه بوده و دسترسی به انترنت زیر بحری ندارد و انترنت مورد نیاز خویش را از کشور های منطقه فراهم می نماید، رهبری وزارت مخابرات با وسعت و گسترش روابط توانست باندویت انترنت را با قیمت مناسب تهیه نماید، از این جهت شرکت افغان تیلی کام تا حدود 44 % تخفیف را برای مشترکین خویش در بخش باندویت انترنت و سرکت ها درنظر گرفته است.

بر علاوه، افغانستان از سال 2014 بدینسو خدمات ستلایت را تحت عنوان افغانست 1 ارائه می نماید و سالانه برای شرکت یوتلست 4 ملیون دالر به این هدف (اجاره) می پردازد که خوشبخاته رهبری وزارت با تماس ها و بحث های مکرر توانست اجاره ستلایت را از 4 ملیون به 2 ملیون کاهش دهد، در حال حاضر سه ترانسپوندر ستلایت (افغان ست) در بخش های شرکت افغان تیلی کام و امور تعلیمی مورد استفاده قرار گرفته و دو ترانسپوندر متباقی که مجموع ظرفیت آن به 108 MHZ می رسد به نرخ مناسب حدود 50 – 60 ملیون دالر به بازار عرضه می گردد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد به ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی توأم با نرخ مناسب برای شهروندان کشور بوده و همواره گزینه های مختلف را به این منظور جستجو و مورد بحث قرار داده است.