مرکز حکومتداری الکترونیک افغانستان با حضور مقامات عالی رتبه دولتی افتتاح شد

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

مرکز حکومتداری الکترونیکی افغانستان تحت چتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حالیکه محترم پروفیسور دکتور همایون قیومی و محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حضور داشت، افتتاح گردید.

در مرکز حکومتداری الکترونیک کارمندان مسلکی، تخنیکی و تحقیقیی وزارت به هدف تسریع روند حکومتداری الکترونیکی در کشور، فراهم سازی زمینه تحقیقات علمی از سوی متخصصین تخنیکی برای معرفی تکنالوژی های معاصر و استفاده از آن در بخش ها و سکتور های مختلف، تدوین پالیسی ها و استراتیژی های مربوط به حکومتداری الکترونیکی و اتصال سیستم ها در کشور می باشد.
محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در افتتاح این مرکز افزود که وزارت مخابرات برای ترویج حکومتداری الکترونیکی زمینه سازی می کند و افتتاح این مرکز برای ایجاد زیربنای حکومتداری الکترونیک یک گام مهم می باشد که شفافیت در خدمات عامه به وجود میاورد.

محترم پروفیسور محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه ضمن تبریکی به وزارت مخابرات ایجاد این مرکز را در راستای توسعه و تسریع عرضه خدمات مؤثر دانسته، افزود وزارت مالیه خواهان همکاری وزارت مخابرات در بخش جمع آوری مالیات و عواید از طریق سیستم های حکومتداری الکترونیکی می باشد.

این مرکز برای توسعه روند حکومتداری الکترونیکی، تعلیمات الکترونیک، خدماتی صحی الکترونیک، لایسنس دریوری الکترونیک، جواز سیر الکترونیک، مالیات الکترونیک، رای دهی الکترونیک، پرداخت های الکترونیک و دیگر بخش ها فعالیت می نماید.