کارشناس بورد افغان بی سیم، افغان تیلیکام و انترسپوتنگ

superadmin
پنجشنبه ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ - ۵:۳

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

درباره وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

اهداف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی :
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته، و درنظر دارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید. طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت، خدمات اجتماعی، حمایت از پروسه بازسازی، افزایش زمینه اشتغال، ایجاد سکتور خصوصی متحرک، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف این وظیفه:

نظارت، ارزیابی و همکاری در رابطه به اسناد ارائه شده شرکت های مخابراتی به وزارت مخابرات.

جزئیات وظیفه:

Date Posted: 1396 / 11 / 1 Reference: ARTF/CSMD/CBR/MCIT A-002 اعلان مجدد
Closing Date: 1396 / 11 / 7 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

وظایف و مسؤلیت ها:

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ,ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان معینیت تخنیکی.

2. ارائه مشوره های مفید و استوار برتجربه های علمی در مورد پلانگذاری ,دیزاین ,تطبیق اجرا و نگهدای دوامدار از پروژه های ICT.

3. ارزیابی، مطالعه، و ویرایش تمام قراردادها، جوازنامه ها و پیشنهادات.

4. ارائه مشاوره های سودمند برای بهبود کیفیت مخابرات و گسترش پوشش شبکه به معینیت تخنیکی وزارت مخابرات.

5. ارزیابی عملکرد ها و کارکردهای تمامی ادارات مربوط معینیت تخنیکی.

6. بازدید وارزیابی دوامدار فعالیت های اکادمیک، استادان و محصلین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی مخابرات .

7. راه اندازی جلسات تخنیکی برای مقامات بلند رتبه و مسولین محلی وزارت مخابرات برای حل مشکلات وارائه گزارش آن به معینیت تخنیکی.

8. شرکت دوامدار در تیم کارشناسان برای حل و فصل مسایل تخنیکی AFTEL و سلام هم چنان  GSM / UMTS و فیبرنوری AFTEL در پایتخت و ولایات کشور و سپردن گزارش آن جهت اتخاذ تصامیم و هدایات بعدی به معینیت تخنیکی.

9. حصول اطمینان از نحوه تسهیل و تعقیب قرارداد ها طبق شرایط عام و خاص قراردادهای اجناس، امورساختمانی و خدمات مشورتی و غیرمشورتی.

10.نظارت از کارکردها و عملکرد شبکه و کارمندان تخنیکی بخش GSM افغان تیلیکام.

11.نظارت دوامدار از وسایل و تجهیزات وارداتی قراردادی های بخش GSM / UMTS افغان تیلیکام حاصل نمودن اطمینان از تطبیق همه موارد قرارداد در پروژه ها.

12.بنابرهدایت معینیت تخنیکی ارزیابی، آوردن تغیرات مثبت و پیشنهاد راه حل های مناسب در بخش های چارجینگ و بیلنگ.

13.همکاری با تیم بازاریابی بخش GSM / UMTS افغان تیلیکام به منظور بهبود خدمات مخابراتی و تعین قیمت های مناسب با درنظرداشت رقابت میان شرکت های مخابراتی برای مکالمات/ انترنت.

14.شرکت درجلسات تیم متخصصین به منظور راه اندازی یک مرکز حمایت از مشترکین GSM/UMTS افغان تیلیکام.

15.شرکت در جلسات تیم کارشناسان برای ایجاد یک سیستم که شکایات مشترکین را به شکل تکت ثبت نموده و بعدآ برای حل آن اقدام شود.

16.شرکت در جلسات کارشناسان برای ایجاد یک مرکز عملیاتی (NOC) که از کارکرد شبکه GSM/UMTS افغان تیلیکام ارزیابی نماید.

17.مساعی مشترک با تیم بازاریابی برای شکل دادن بسته های خدمات به منظور جلب و جذب مشترکین برای شبکه های افغان تیلیکام و سلام.

نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

مکلفیت گذارش دهی:

کارشناس بورد افغان بیسیم, افغان تیلیکام و انترسپوتنگ به معینیت تخنیکی گزارش میدهد.

شرایط و تجربه کاری:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.

·  حداقل دارای سند  لیسانس  در بخش انجنیری مخابرات، انجنیری سیستم ها و یا رشته های تخنیکی بسیار نزدیک به همین مسلک ها باشند، به درجه ماستری در بخش های مربوطه اولویت داده می شود.

·  حداقل دو سال تجربۀ کاری در بخش انجنیری مخابراتی در داخل و خارج افغانستان داشته باشد.

·  تسلط به زبان‌های رسمی کشور(دری، پشتو) ولسان انگلیسی

·  دانش فوق العاده دربخش تکنالوژی های (5G-4G-3G-2G) مخابرات داشته باشد.

·  معلومات گسترده و عمیق درمورد تکنالوژی 5G تجربه کافی تحقیقاتی در همین بخش و ارایه پلانگذاری و تطبیق آن در سال های آینده در بخش مخابرات افغانستان.

·  دانش و تجربه کافی در بخش بازاریابی و مدیریت پروژه های مخابراتی.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلان میگردد، رسانیده می‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

1ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".

2کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

https://iarcsc.gov.af/fa//دربارۀ-سی‌بی‌آر

https://iarcsc.gov.af/en/about-cbr/

3کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعد از خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.

5اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

12کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.

13در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (hr.directorate@mcit.gov.af) ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR)    jobs.cbr@iarcsc.gov.af را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره ذیل تماس گیرند:

0202103997