قوانین سایبری افغانستان

جرایم سایبری 

جرایم الکترونیکی، فعالیت های تعصب آمیز در فضای سایبر

وزارت مخابرات   |  ۸-۳-۱۴۰۰  |
جرایم سایبری 

جرایم سایبری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

وزارت مخابرات   |  ۸-۳-۱۴۰۰  |
جرایم سایبری 

جاسوسی سایبری – جرایم سایبری در کود جزای افغانستان

وزارت مخابرات   |  ۸-۳-۱۴۰۰  |
جرایم سایبری 

شخصی‌ که اطلاعات دیگری را بدون رضایت او در اینترنت نشر کند

وزارت مخابرات   |  ۸-۳-۱۴۰۰  |
جرایم سایبری 

مرتکب جرم پورنوگرافی

وزارت مخابرات   |  ۸-۳-۱۴۰۰  |
جرایم سایبری 

جرایم سایبری، در کود جزای افغانستان

وزارت مخابرات   |  ۸-۳-۱۴۰۰  |