قوانین و اسنادهای وزارت

جدول قوانین وزارت مخابرات

جدول طرزالعمل‌های وزارت مخابرات

جدول پالیسی‌ها و ستراتیژی‌های وزارت

جدول مصوبات کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

جدول مقرره‌ها و لایحه‌های وزارت مخابرات

جدول اساسنامه‌ها و جلسات هیئت رهبری وزارت مخابرات

قوانین:

عنوان قانون دانلود قانون
قانون معاملات و امضای الکترونیکی  برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون اساسی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید PDF
قـانـون حمایـت از اطـلاع دهندگان جـرایم فساد اداری  برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون تنطیم خدمات مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون جدید دسترسی به اطلاعات  برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون دسترسی به اطلاعات  برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون جدید تدارکات  برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون مطبوعات برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون کارکنان خدمات ملکی برای دانلود کلیک نمائید PDF
قانون کار برای دانلود کلیک نمائید PDF
   
   

 

طرزالعمل‌ها:

عنوان طرزالعمل دانلود طرزالعمل
جمع و قید اجناس در وجه کارکنان قراردادی خارج تشکیل ۱۴۰۰  برای دانلود کلیک نمائید PDF
مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری ۱۴۰۰  برای دانلود کلیک نمائید PDF
تأییدی حساب‌های کاربری و حل مشکلات کاربران شبکه‌های اجتماعی ۱۴۰۰  برای دانلود کلیک نمائید PDF
طرزالعمل طی مراحل اسناد تقنینی ۱۳۹۹  برای دانلود کلیک نمائید PDF
طرزالعمل مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری ۱۳۹۸  برای دانلود کلیک نمائید PDF
منشور ریاست تفتیش داخـــلی وزارت تکـنالوژی معلوماتی، مخابرات و ساینس ۱۳۹۸  برای دانلود کلیک نمائید PDF
طرزالعمل تدارکات عامه  برای دانلود کلیک نمائید PDF

 

پالیسی‌ها و ستراتیژی‌ها:

عنوان پالیسی‌ دانلود پالیسی‌
پالیسی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی سال ۲۰۱۸ - ۲۰۲۲   برای دانلود کلیک نمائید PDF
پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید PDF
پالیسی برای نظر خواهی IT Industry Development For Afghanistan (2015-2020) برای دانلود کلیک نمائید PDF
پالیسی معیاری سازی اطلاعات جغرافیایی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید PDF
پالیسی صنف بندی اطلاعات جغرافیایی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید PDF
پالیسی تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی  برای دانلود کلیک نمائید PDF
 ستراتیژی توسعه شبکه فایبر نوری افغانستان - پلان گسترش خدمات ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ از اینجا دانلود نمائید PDF
چارچوب عملیاتی مشترک سازمانی حکومتداری الکترونیکی از اینجا دانلود نمائید PDF
ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی افغانستان از اینجا دانلود نمائید PDF
ستراتیژی امنیت سایبری ملی افغانستان از اینجا دانلود نمائید PDF
ستراتیژی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اینجا دانلود نمائید PDF
پروسیجر تدارکات عامه از اینجا دانلود نمائید PDF
   

 

مصوبات کابینه ج.ا.ا سال ۱۳۹۹:

عنوان مصوبه شماره تاریخ دانلود مصوبه
جلسه شماره ۳ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  شماره ۳ ۱۳۹۹/۱/۱۸ کلیک کنید PDF
جلسه شماره ۱۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  شماره ۱۷ ۱۳۹۹/۵/۲۷ کلیک کنید PDF
جلسه شماره ۱۸ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  شماره ۱۸ ۱۳۹۹/۶/۳ کلیک کنید PDF
جلسه شماره ۲۱ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  شماره ۲۱ ۱۳۹۹/۷/۷ کلیک کنید PDF
جلسه شماره ۲۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  شماره ۲۵ ۱۳۹۹/۸/۲۶ کلیک کنید PDF
جلسه شماره ۲۸ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  شماره ۲۸ ۱۳۹۹/۹/۲۴ کلیک کنید PDF
جلسه شماره ۳۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  شماره ۳۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ کلیک کنید PDF

 

مقرره‌ها:

عنوان مقرره دانلود مقرره‌
مقرره بست های کارکنان خدمات ملکی  از اینجا دانلود نمائید PDF
مقرره طرز سلوک کاکنان خدمات ملکی  از اینجا دانلود نمائید PDF
مقرره تنظیم امور ذاتی کارمندان خدمات ملکی  از اینجا دانلود نمائید PDF
مقرره بورس ها و تحصیلات در خارج از افغانستان  از اینجا دانلود نمائید PDF
مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی و تحصیلات عالی شبانه  از اینجا دانلود نمائید PDF
مقرره کار بالمقطع  از اینجا دانلود نمائید PDF
مقرره همکاران تخنیکی از اینجا دانلود نمائید PDF

 

لایحه‌ها:

عنوان لایحه دانلود لایحه
نشراتی و اطلاع رسانی  برای دانلود کلیک نمائید PDF
جلوگیری از فعالیت‌های بدون مجوز پُستی  برای دانلود کلیک نمائید PDF
   
   
   
   
   

 

اساسنامه‌ها:

عنوان اساسنامه موضوع دانلود اساسنامه
اساسنامه اتحادیه مخابرات کشورهای اسلامی  سازمان همکاری‌های اسلامی تطبیق گردیده است 
     
     
     
     
     
     

 

جلسات هیئت رهبری وزارت (رویداد جلسات):

موضوع جلسه تاریخ دانلود جلسه
رویداد جلسه مصرف بودجه، پلان تدارکاتی و وضعیت پروژه‌های وزارت ۱۴۰۰/۲/۲۸ برای دانلود کلیک نمائید PDF