Information Systems Security Director

Author image
Alireza Khaliqyar
Tue, Oct 16 2018 1:37 PM

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

About وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست امنیت سیستم های معلوماتی 0194


پس منظر :
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد است تا کشور را عضو کامل جامعه معلوماتی جهان ساخته ، و درنظردارد تا خدمات مخابراتی همگانی و قابل استطاعت الی سطح ولسوالی ها و قراء و قصبات را از طریق انکشاف مارکیت اقتصادی در کشور تامین نماید . طوریکه تمام افغان ها اعم از مرد و زن بتوانند خدمات مخابراتی و تکنالوژیکی را یکسان استفاده نموده و از این طریق حکومت ، خدمات اجتماعی ، حمایت از پروسه بازسازی ، افزایش زمینه اشتغال ، ایجاد سکتور خصوصی متحرک ، کاهش فقر و حمایت از مردم بی بضاعت را به سرعت تقویت بخشد.

Job Summary

هدف وظیفه :
هدف این بست طرح پالیسی ها و برنامه های ریاست امنیت شبکه می باشد همچنان مسئولیت نظارت و ارزیابی از چگونگی پیشرفت فعالیت ها و تطبیق پالیسی ها و برنامه های مربوط به خدمات تکنالوژی معلوماتی و امنیت شبکه های انترنتی افغانستان را دارد.

Job Details

Date Posted:

16 Oct 2018

Reference:

16/10/18

Closing Date:

27 Oct 2018

Work Type:

Full Time

Number of Vacancies:

1

Gender:

Any

Functional Area:

Government

Open Ended:

NO

Nationality:

Afghan

Salary Range:

128000 to 184889 None

Contract Type:

Fixed-term

Years of Experience:

3 Year(s)

Contract Duration:

0 Year(s) & 0 Month(s)

Extension Possibility:

No

Probation Period:

 

Duties and Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:
1.
طرح و ترتیب پلان کاری ریاست امنیت سیستم های معلومات در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
2.
طرح پالیسی امنیت شبکه های انترنتی و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن در سطح کل کشور.
3.
مراقبت و بررسی فضای مجازی و تامین امنیت سیستم های معلوماتی مربوط به ارگان های حکومتی، به اساس استراتیژی ملی امنیت سایبری و قانون جرایم سایبری افغانستان.
4.
ارایه و توصیه افزار و استندردهای بین المللی برای تامین امنیت سیستم های معلوماتی، معلومات، شبکه ها و زیربناهای تکنالوژی معلوماتی ادارات و دوایر دولتی افغانستان.
5.
تدویر برنامه آگاهی دهی امنیت معلومات و سایبر در سراسر کشور.
6.
عیار نمودن ریجیستری ملی انترنت و نقطه تبادله انترنت در کشور.
7.
ایجاد نمودن دیپارتمنت تیم عکس العمل سریع کمپیوتر و شبکه مرکزی آن در کشور.
8.
رهبری تمام فعالیت های عملیاتی اداره (PKI) Public Key Infrastructure و اداره تصادیق الکترونیکی.
9.
ایجاد کارکرد مستقیم و فعال با ادارات بین المللی مانند: ICANN, ISOC, ITU, APT و همچنان نماینده گی از کشور افغانستان در نشست های بین المللی پیرامون مسایل سایبری.
10.
هماهنگی و رهبری پروسه تطبیق برنامه IPV6 در کشور.
11.
تطبیق و به راه اندازی استندرد های بین المللی امنیت معلومات، از قبیل استندرد های ISO 27001, 27002, 27003, 27004.
12.
هماهنگی برنامه ها با ادارات تمویل کننده بین المللی، جهت دریافت بودجه، در رابطه به امنیت سیستم های معلومات و سایبر.
13.
رهبری حل حملات سایبری برای حکومت و سکتور خصوصی، انکشاف و توسعه امنیت اطلاعات با استفاده از کرپتوگرافی و ایجاد پالیسی های آن در کشور.
14.
تامین ارتباط با دیگر شعبات وزارت و در صورت ضرورت با مراکز تحقیقاتی کمپیوتری جهانی جهت پیشبرد بهتر امور.
15.
ایجاد راهکار جهت فروش بیشتر دومین های دارای پسوند (.af) در همکاری با بخش های دیگر وزارت.
16.
تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست امنیت شبکه ها.
17.
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
18.
حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
19.
راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص پالیسی و طرزالعمل اجراآت برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) در هماهنگی با واحد حمایوی برنامه CBR کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
20.
در صورت لزوم منحیث مربی برای حداکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده در حل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری می نماید.
21.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده می شود.
نتایج متوقعه
الی مدت سه ماه بعد از استخدام، کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق به اهداف (CBRF) ومسئولیتهای وظایف طرح کند.
مکلفیتِ گزارش ‌دهی
رئیس امنیت سیستم های معلومات مکلف به ارایه گزارش به معین تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد.

Qualifications

شرایط و تجربۀ کاری
مقتضیات حداقل برای این بست در ماده 7 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر ګردیده است.
حداقل لیسانس در رشته کمپیوترساینس، تکنالوژی معلوماتی، اداره تجارت، اداره عامه و یا دیگر رشته های مرتبط کمپیوتری.
حداقل سه سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.
بلدیت کامل تجربه کافی در بخش تفتیش شبکه و زیربناهای تکنالوژی معلوماتی و استفاده از ابزار امنیتی سیستم های تکنالوژی معلوماتی.
بلدیت کامل با قوانین، استندردها، مقررات و طرزالعمل های بین المللی امنیت معلومات و سایبر.
بلدیت کامل در امور جرایم سایبری و امنیت سایبر.
بلدیت کامل از زیربنای (PKI)، نقطه تبادله انترنت، ریجیستری انترنت و سایر تکنالوژی آن.
مهارت های مدیریت، مهارت پلانگذاری و گزارش نویسی، مهارت های ارتباط و هماهنگی خوب.
تسلط به زبان‌های رسمی کشوردری، پشتو و بلدیت کامل به زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1.
زمان ارسال درخواست:
درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2.
اسناد تحصیلی:
اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3.
اسناد تجربه کاری:
3.1
اسناد تجربه کاری دولتی:
اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2.
اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3.
اسناد موسسات خارجی بین المللی:
بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4.
اسناد که حریق یا گم شده اند:
درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4.
تجربه مرتبط:
مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies