امضاء تفاهمنامه بین وزارت مخابرات و تحصیلات عالی

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

 

===============================================================

 

اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ: 1391/5/10

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افتخار دارد که درکنار پیشرفت ها  و دستاورد های مخابراتی اینک قدم  دیگرراجهت وسیع ساختن ارتباطات ورسیدن به سوی جامعه معلوماتی و حکومتداری الکترونیکی می بردارد.ازآنجائیکه به هموطنان عزیز معلوم است اساس وبنیاد جامعه معلوماتی را عرضه خدمات  انترنتی تشکیل میدهد، وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی به آرزوی رسیدن به سوی جامعه معلوماتی  اینکه امروز 10 اسد سال 1391 تفاهنامه همکاری میان وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی و وزار تحصیلات عالی  را تحت عنوان "نقش مخابرات و تکنالوجی معلوماتی در آموزش تحصیلات عالی" امضاء مینمایند. بر اساس این تفاهمنامه وزارت مخابرات، وزارت تحصیلات عالی را در وصل نمودن پوهنتون های افغانستان وبعدا اتصال انها با پوهنتونهای دنیا توسط فایبر نوری، ازطریق صندوق انکشاف خدمات مخابراتی کمک مالی و تخنیکی مینماید. در نتیجه این همکاریها پوهنتونهای کشور با شبکه ملی آموزش و تحقیقات افغانستان وصل گردیده و محصلین و اموزگاران این پوهنتون ها باهم ارتباط حاصل نموده و به منابع تحقیقاتی جهانی و سایر منابع معلوماتی دسترسی خواهند داشت.

به منظور رسیدن به مقاصد این تفاهمنامه بودجه مرحله نخست این همکاری درسال 1391سه ملیون دالر امریکایی تعین گردیده است.

قابل ذکر است که صندوق انکشافی خدمات مخابرات  مطابق به قانون توسط ATRA  اداره میگردد. و این صندوق از عواید 2،5% شرکت های مخابراتی تمویل گردیده و به منظور رسانیدن خدمات مخابراتی به ساحات دوردست کشور و ترویج تکنالوجی معلوماتی به مصرف میرسد.

با احترام

وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی