ضبط شش پایه سیم باکس در شهر کابل

Author image
Alireza Khaliqyar

Publish Date

 

 

اطلاعیه مطبوعاتی

مؤرخ 5 / سرطان /1391

 

ساعت : 10 قبل ازظهر

 طبق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی یگانه مرجع مسئول تنظیم امور مربوط به سکتور مخابراتی در سطح کشور بوده که در چوکات وزارت مخابرات وتکنالوجی معلوماتی طور مستقل با روش باز، شفاف، هدفمند وبدون تبعیض فعالیت مینماید.

  به تاریخ های 8 و10 جوزا 1391 به این اداره اطلاع رسید که یک تعداد افراد وسایل مخابراتی را بدون مجوزقانونی درحوزه های یازدهم وچهارم امنیتی شهرکابل  نصب وعملا به فعالیت های غیرقانونی مبادرت ورزیده اند.  همزمان با وصول اطلاعیه به اداره اترا ، تیم نظارتی به ترکیب نمایندگان  اداره لوی سارنوالی ، ریاست امنیت ملی وپولیس واداره اترا وبعدازاخذحکم ریاست های محاکم حوزه یاز دهم وچهارم به محل فعالیت شبکه مراجعه نمودند .

 در جریان عملیات هیئت مؤظف دو پایه دستگاه سیم باکس هریک به ظرفیت ( 8) سیم کارت وچهار پایه دستگاه دیگرسیم باکس را درحوزه های یاز دهم وچهارم امنیتی ضبط نمود . با ضبط شش پایه دستگاه سیم باکس درحوزه های یازدهم وچهارم امنیتی به تعداد (273)  سیم کارت  ازشرکت مخابراتی (MTN) وبه تعداد (34) قلم وسایل ملحقه سیستم های متذکره نیزضبط وجمع اوری گردیده است . درپهلوی ضبط شش پایه دستگاه باوسایل ملحقه ان یک نفرمظنون تبعه افغانی میباشد نیزتوسط تیم  نظارتی دستگیروبه حوزه  امنیتی تسلیم داده شده است .

 

استعمال سیم باکس ها واستفاده ازان جهت اجرای مخابره های بین المللی باعث واردکردن خسارات اقتصادی به دولت وشرکت های مخابراتی ، پائین امدن کیفیت خدمات  مخابراتی ومختل شدن شرایط امنیتی میگردد .

 

استعمال کننده دستگاه های سیم باکس با این عمل خود بر اساس احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی موارد ذیل را نقض نموده است : 

  1. بدون مجوزقانونی به عرضه خدمات مخابراتی مبادرت ورزیده اند .
  2. وسایل وتجهزات مخابراتی را بدون مجوزقانونی وارد کشوروانرا مورد استفاده قرارداده است .
  3. ازتخصیصات فریکونسی ملی که یک منبع محدود وسرمایه ملی میباشد بصورت غیرقانونی وبدون مجوزاستفاده نموده است .
  4. برعلاوه وارد نمودن هزارها دالرخساره مالی روزانه به دولت وشرکت های مخابراتی احتمال آن میرود که با استفاده از این سیستم درفعالیت های ضد امنیتی نیز کار گرفته شده باشد.

متخلفینیکه به اجرای چنین تخلفات مبادرت ورزند بر اساس احکام  قانون تنظیم خدمات مخابراتی علاوه ازضبط ومصادره وسایل شان مطابق احکام قائون تنظیم خدمات مخابراتی به مجازات نقدی ودرصورت تثبیت رساندن خسارات مالی وامنیتی مکلف به پرداخت جبران خساره ومجازات حبس محکوم میگردد .

اداره تنظیم خدمات مخابراتی ضمن اینکه از همکاری ادارات امنیتی اظهار سپاس واطمینان مینماید آرزومند است تا در اینده هیچ شخصی مرتکب تخلفات در استفاده از وسایل مخابراتی به منظور واردکردن صدمه مالی و امنیتی در کشور خود نگردند.  

با احترام

اداره تنظیم خدمات مخابراتی