د وزارت عواید

د ۱۳۹۷ مالي کال دمخابراتو او معلوماتی تکنالوجۍ وزارت د نور عایداتی سرچینه او د مخابراتی خدمتونو %10 عواید

د مخابراتی خدمتونو %10 عواید
د %10 عواید د مالی کال ترپای پورې 3,898,844,099
د %10 عواید د میزان ترپای پورې 3,328,932,046
د %10 عواید د سنبله ترپای پورې 3,118,501,073
د %10 عواید د اسد ترپای پورې 2,817,433,258
د %10 عواید د سرطان ترپای پورې 2,370,310,287
د %10 عواید د جوزا ترپای پورې 1,952,429,372
د %10 عواید د ثور ترپای پورې 1,455,861,680
نور عایداتی سرچینه
د مالی کال ترپای پورې 9,650,310,712.5
د میزان ترپای پورې نور عایداتی سرچینه 824,780,568
د سنبله ترپای پورې نور عایداتی سرچینه 794,441,955
د اسد ترپای پورې نور عایداتی سرچینه 722,634,247
د سرطان ترپای پورې نور عایداتی سرچینه 510,748,031
د جوزا ترپای پورې نور عایداتی سرچینه 462,916,551
د ثور ترپای پورې نور عایداتی سرچینه 406,868,017