انفوگرافیک ها

انفوگرافیک انفوگرافیک ۳
پیام تبریکی ۱۰۰ سالگی افغانستان و ترکیه بیرق دو کشور

 

پیام تبریکی ۱۰۰ سالگی افغانستان و ترکیه

 

اهداف اساسی وزارت مخابرات

 

کارکردها در سال مالی ۱۳۹۹ انفوگرافیک

 

تمرکز فعالیت های عمده وزارت ۱۳۹۹ انفوگرافیک

 

با امضاء الکترونیکی مصؤن بمانید انفوگرافیک

 

پالیسی ها و تطبیق پروژه ها انفوگرافیک

 

پیام تبریکی سال ۱۴۰۰