گالری رسانه

تذکره الکترونیکی چیست؟

اشتراک وزیر مخابرات در کنفرانس سران اتحادیۀ جهانی مخابرات (ITUPP-Dubai2018)

PP 18 by H E Mr Shahzad Aryobee, Ministry of Comms and Information Technology MCIT, Afghanistan

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد

اشتراک پوهنوال داکتر هادی هدایتی معین وزارت مخابرات و هئت همراه شان رییس افغان تیلیکام در پنجاه و سومین جلسه مشترک شورای سران ادارات منطقه ای مخابرات در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان

مصاحبه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با تلویزیون 1

ویب سایت نهاد های دولتی با سیستم و دیزاین جدید مبدل می گردد

مصاحبه با وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

مصاحبه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با VOA

WSIS FORUM 2018 INTERVIEWS H E SHAHZAD GUL ARYOBEE

Pagination