گالری رسانه

نظام جمهوری، ضامن رفاه و آبادی!

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست عمومی ارشد دیجیتلی

البوم دومین جلسه کارگروه کمیسیون دیجیتال‌سازی ادارات دولتی

سخنرانی معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در برنامه گفتمان تدارکات تحت نام "ریفورم تدارکات الکترونیکی در دیجیتال سازی افغانستان"

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست ساینس و نو آوری طی سال ۱۴۰۰

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های ریاست امنیت سیستم های معلومات طی سال ۱۴۰۰

توضیح مختصر اهداف، وظایف و برنامه‌های آمریت واحد رسانه ها طی سال ۱۴۰۰

اشتراک و سخنرانی محترم معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در یازدهمین اجلاس بوسفروس، در شهر استانبول کشور ترکیه

تجلیل از روز زن با حضور داشت معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

کارکردهای وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۹

برنامه حسابدهی دولت به ملت سال ۱۳۹۹

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، البوم عکس از برنامه حسابدهی دولت به ملت حوت ۱۳۹۹

گزارش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در برنامه حساب دهی دولت به ملت

حسابدهی دولت به ملت

مراسم تحلیف وزرای کابینه که از ولسی جرگه شورای ملی رای اعتماد بدست آوردند

گفت وگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با معصومه خاوری، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

Pagination